Information om mat från Livsmedelsverket

Livsmedelsverket.- information om mat

Livsmedelsverket är det statliga verk som ansvarar för säker mat, bra matvanor, bra dricksvatten och att inga konsumenter ska bli lurade om vad mat innehåller. 2014 flyttade verket över till en ny sajt. Tyvärr innebar detta att många av deras gamla sidor och innehåll om forskning och näringslära gått förlorade.

Vi har med hjälp av sparade versioner av deras gamla sidor (från Wayback machine) återskapat dessa resurser och referensverk med Livsmedelsverket som källa och listat dem nedan. Sidan är innehåller mängder med information om mat.

Tack till Jan från Streamabarnfilmer.se för tipset om att Livsmedelsverket inte lyckats flytta över sin sajt och tappat innehållet ovan.

 

Omega 3 och Omega 6 fettsyror

Fisk med omega 3

Omega-3-fettsyror (n-3-fettsyror) och omega-6-fettsyror (n-6-fettsyror) är två familjer av fleromättade fettsyror som har livsviktiga funktioner i kroppen. Linolsyra (18:2 n-6) och alfa-linolensyra (18:3 n-3) är modersubstanser och behöver därför tillföras med kosten. I kroppen kan flera fettsyror med längre kolkedja och fler dubbelbindningar bildas i cellerna. Från linolsyra bildas bl.a. arakidonsyra (20:4 n-6, AA), medan eikosapentaensyra (20:5 n-3, EPA), dokosapentaensyra (22:5 n-3, DPA) och dokosahexaensyra (22:6 n-3, DHA) bildas från alfa-linolensyra. De långkedjiga omega-3- och omega-6-fettsyrorna har livsviktiga funktioner men behovet kan vanligen täckas om tillförseln av linolsyra och alfa-linolensyra via kosten är tillräcklig.

Omvandling i kroppen

Linolsyra och alfa-linolensyra utnyttjar samma enzymsystem för omvandlingen till längre fettsyror (AA, EPA, DHA). Förhållandet mellan dessa fettsyror i kosten kan därmed påverka omvandlingen. Nyare studier på människa talar dock för att det är mängden och inte förhållandet som i första hand påverkar bildningen av långkedjiga omega-3 och omega-6-fettsyror i kroppen.

Flera långkedjiga fleromättade fettsyror, bl.a. EPA och AA, är modersubstanser till eikosanoider, en heterogen grupp hormonliknande, biologiskt mycket aktiva ämnen som är nödvändiga för eller påverkar regleringen av bl.a. blodtryck, fettnedbrytning, magsaftinsöndring, blodplättarnas benägenhet att klumpa ihop, infektionsförsvar och inflammatoriska processer. Som regel är eikosanoider bildade från arakidonsyra mer aktiva än de som bildas från EPA och har associerats med inflammatoriska processer, stimulering av blodplättarnas benägenhet att klumpa ihop sig och ökad kärlaktivitet. En ökad bildning av eikosanoider från arakidonsyra på bekostnad av eikosanoider från omega-3-fettsyror har förts fram som en möjlig mekanism i utvecklingen av blodpropp och inflammatoriska tillstånd.

Kvoten mellan omega-6 och omega-3

Kvoten mellan omega-6- och omega-3-fettsyror i kosten har förts fram som en möjlig faktor för risken att utveckla olika sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och inflammatoriska tillstånd. En hög kvot, i storleksordningen 10:1 eller över, skulle vara förenad med ökad risk, medan kvoter omkring 5:1 eller lägre skulle vara förenad med minskad risk.

Betydelsen av förhållandet mellan omega-6- och omega-3-fettsyror för sjukdomsrisk är dock kontroversiell (1). Dels är det inte alltid klart vilka fettsyror som ska räknas in i kvoten och dels är det oklart i vilken utsträckning det absoluta intaget av de olika fettsyrorna påverkar omsättning och inlagring i vävnaderna. Djurstudier visar att kvoten mellan linol- och alfa-linolensyra i dieten påverkar omvandlingen till långa fettsyror även om det absoluta intaget varierar. Kontrollerade försök på människa har inte kunnat påvisa detta, utan pekar på att det absoluta intaget är av större betydelse än kvoten. Tolkningen av sådana studier försvåras dock av att försökspersonernas intag av fettsyrorna före studien avspeglas i kroppens fettreserver och cellmembran och därmed påverkar resultaten.

I en kohortstudie av manlig hälsopersonal i USA påvisades att ett ökat intag av alfa-linolensyra var kopplat till en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom oavsett om intaget av linolsyra var lågt eller högt (2). För alfa-linolensyra var sambandet tydligast vid låga intag av EPA och DHA. Ett högt intag av och långa omega-3-fettsyror (EPA och DHA) var kopplat till en minskad risk för plötslig död oavsett intag av linolsyra.

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna (3) bör kvoten mellan omega-6 och omega-3-fettsyror ligga mellan 3:1 och 9:1, men det vetenskapliga underlaget för att fastställa en exakt kvot är förhållandevis svagt.

Resultat från kostundersökningar på barn och vuxna i Sverige visar att denna kvot är i genomsnitt omkring 4:1 eller 5:1 (4, 5). Analyser av matkorgar insamlade i fyra städer under 2005 visar att den genomsnittliga kvoten mellan omega-6- omega-3-fettsyror är under 4:1. Matkorgarna innehöll cirka 120 livsmedel och baseras på Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen.

Beräkningar har också gjorts av kostdata insamlade i slutet av 1800-talet bland akademiker och arbetare. Dessa skattningar tyder på att omega-6/omega-3 kvoten var i storleksordningen 3:1 och att andelen fleromättade fettsyror var något lägre än idag.

En del forskare hävdar att det finns data som tyder på att människan under evolutionen levde på en kost där kvoten var i storleksordningen 1:1. I amerikansk litteratur förekommer uppgifter om att kvoten i dagens västerländska kost är hög, och kvoter på 15:1-17:1 och till och med upp till 25:1 har nämnts (6, 7). Det är dock oklart vad dessa uppgifter baseras på. Enligt nationella kostdata från t.ex. USA är kvoten i genomsnitt omkring 9:1 (1). Data från kostundersökningar i Europa visar att kvoten som regel är mellan 3:1 och 8:1 (3, 9, 10)

En genomgång av det vetenskapliga underlaget drar dock slutsatsen att förhållandet mellan omega-6- och omega-3-fettsyror i maten saknar vetenskaplig grund för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar (11). Slutsatserna baseras på en genomgång av resultat från interventionsstudier där man varierat kvoten på olika sätt och översikter av epidemiologiska och experimentella undersökningar avseende riskfaktorer som blodfetter, blodtryck, inflammation, blodsocker- och insulinomsättning mm.

Omega-3- och omega-6 fettsyror i kosten

Huvudkällor för omega-3-fettsyror i den svenska kosten är rapsoljebaserade matfetter, t.ex. flytande margarin (innehåller alfa-linolensyra) samt fisk (innehåller bl.a. de långkedjiga EPA och DHA).

Rapsolja och sojaolja innehåller relativt mycket av omega-3-fettsyran alfa-linolensyra. Även vissa nötter, t.ex. valnötter ger en del. Olivolja innehåller små mängder omega-3-fettsyror, liksom majs- och solrosolja. Fisk, speciellt fet, är rik på bl.a. EPA och DHA.

Källor till omega-6-fettsyror (linolsyra) är mjuka matfetter (lätt- och bordsmargariner) och vegetabila oljor, t.ex. majsolja, rapsolja och solrosolja.

Påverkan av utfodring

Innehållet av både omega-6- och omega-3-fettsyror i kött och mjölk kan påverkas av fodret. Fettsammansättningen i kött från enmagade djur som gris och kyckling återspeglar i stort sett fettsammansättningen i fodret. Fettsammansättningen i kött från idisslare (ko, får) påverkas i mindre grad och fettet innehåller små mängder av både omega-6- och omega-3-fettsyror. Detsamma gäller för mjölk och smör. Konsekvent utfodring med vall och hö, som t.ex. vid ekologisk produktion kan ge en högre halt av omega-3-fettsyror, men den kvantitativa betydelsen för det totala intaget av omega-3-fettsyror är mycket liten. Som exempel kan nämnas att ett glas ”vanlig” mellanmjölk ger 0,02 gram alfa-linolensyra, medan ett glas mellanmjölk från ekologiskt utfodrade kor som fått i huvudsak vall och hö möjligen kan ge i storleksordningen 0,03 gram. Som jämförelse kan nämnas att en tesked rapsolja ger 0,5 gram och lättmargarin till två smörgåsar ger 0,1-0,2 gram alfa-linolensyra. En portion odlad lax (125 g) ger omkring 5 gram långa omega-3-fettsyror (EPA, DPA och DHA), medan en portion mager fisk som t.ex. torsk ger omkring 0,3 gram långa omega-3-fettsyror.

Rekommendationer

Intaget av fleromättade fettsyror (omega-6 och omega-3) bör utgöra 5-10 procent av det dagliga energiintaget (E%), varav cirka 1 E% bör vara omega-3-fettsyror. 1 E% motsvarar 2,5-3 gram per dag för en vuxen kvinna respektive man.

I dag är intaget omkring 3-4 E% omega-6-fettsyror och omkring 0,6-0,7 E% omega-3-fettsyror. Ett ökat intag av både omega-3- och omega-6-fettsyror är alltså befogat.

Bakgrunden till rekommendationerna är bl.a. att de fleromättade fettsyrorna linolsyra (omega-6) och alfalinolensyra (omega-3) bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet. De långkedjiga fettsyrorna är viktiga för bl.a. fostertillväxt och tidig utveckling. Vidare kan omega-3-fettsyror, främst i form av fisk, bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, speciellt bland personer med höjd risk.

Kostråd

Rekommendationen för fleromättade fettsyror kan uppnås genom att äta en blandad kost som innehåller rapsoljebaserade matfetter samt fisk och skaldjur 2-3 gånger per vecka. Till matlagning kan man använda t.ex. flytande margarin och oljor.

Referenser

 1. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino acids (macronutrients). Institute of Medicine, National Academic Press, Washington:2005.
 2. Mozaffarian D, Ascherio A, Hu FB, Stampfer MJ, Willett WC, Siscovick DS, Rimm EB. Interplay between different polyunsaturated fatty acids and risk of coronary heart disease in men. Circulation. 2005;111:157-64.
 3. Nordiska Näringsrekommendationer 2004
 4. Becker W, Pearson M. Riksmaten 1997-98. Befolkningens kostvanor och näringsintag. Metod- och resultatanalys. Livsmedelsverket, Uppsala 2002.
 5. Enghardt Barbieri H, Pearson M, Becker W. Riksmaten – barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala; Livsmedelsverket:2006
 6. Simopoulos A. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed Pharmacother. 2002;56:365-79.
 7. Mickleborough TD, Rundell KW. Dietary polyunsaturated fatty acids in asthma- and exercise-induced bronchoconstriction. Eur J Clin Nutr 2005;59:1335-46.
 8. Svenska Näringsrekommendationer 2005
 9. Astorg P, Arnault N, Czernichow S, Noisette N, Galan P, Hercberg S. Dietary intakes and food sources of n-6 and n-3 PUFA in French adult men and women. Lipids. 2004; 39: 527-35.
 10. Sioen IA, Pynaert I, Matthys C, De Backer G, Van Camp J, De Henauw S. Dietary intakes and food sources of fatty acids for Belgian women, focused on n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids. Lipids. 2006; 41: 415-22.
 11. Stanley JC, Elsom RL, Calder PC, Griffin BA, Harris WS, Jebb SA, Lovegrove JA, Moore CS, Riemersma RA, Sanders TA.UK Food Standards Agency Workshop Report: the effects of the dietary n-6:n-3 fatty acid ratio on cardiovascular health.Br J Nutr. 2007;98:1305-10.

Livsmedelsverkets gamla logga

Kadium

Var finns det kadmium?

Kadmium är ett grundämne som finns naturligt i alla jordar. Kadmium tillförs också till åkermarken framför allt genom luftföroreningar och genom användning av handelsgödsel som kan vara förorenat med kadmium. Andra källor är rötslam och stallgödsel. Kadmium finns i de flesta livsmedel, men oftast är halterna låga. Livsmedel som njure, lever, skaldjur och vissa svampar kan dock innehålla höga kadmiumhalter.

Hur mycket får vi i oss?

De allra flesta svenskar får i sig mindre kadmium via maten än den gräns europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa satt upp men vi kan inte utesluta att några hamnar över. Därför är det viktigt att minska mängden kadmium där vi kan.

Cigaretter innehåller mycket kadmium och rökare kan därför få i sig mycket därifrån. Personer med järnbrist kan få i sig mycket kadmium eftersom järnbrist kan öka upptaget av kadmium.

Gränsvärden

Det finns EU-gemensamma gränsvärden för högsta tillåtna kadmiumhalter i livsmedel som säljs. Gränsvärdena varierar för olika livsmedelsgrupper men ligger i regel mellan 0,05-0,3 milligram per kilo livsmedel.

För lever, njure, krabba (dock ej det vita krabbköttet), och vissa svampar är den högsta tillåtna kadmiumhalten 0,5-1,0 milligram per kilo. För kosttillskott är den högsta tillåtna kadmiumhalten 1,0-3,0 milligram per kilo. Gränsvärdet för kadmium i dricksvatten är 0,005 milligram per liter.

Gränsvärden för kadmium finns även för material som kommer i kontakt med livsmedel, tillsatser samt vissa aromämnen.

Är det farligt med kadmium?

Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid.

Rekommendationer kring Kadium

Hur kan man som enskild konsument hålla kadmiumintaget så lågt som möjligt?

 • Ät varierad kost.
 • Förvara inte livsmedel i keramikkärl av okänt ursprung.
 • Rök inte.
 • Bidra till att avfall som innehåller kadmium, till exempel nickel-kadmium-batterier (NiCd), sopsorteras på ett riktigt sätt.

Källa: Livsmedelsverket.

Dioxin in Swedish food

The National Food Agency has long been aware of the problem of dioxins in foodstuffs. As early as the beginning of the 1980s, dietary recommendations were introduced concerning fish with elevated levels of organochlorine environmental pollutants. Commercial and recreational fishermen and their families have been identified as possible risk groups with a high consumption of dioxin-contaminated fish. Among these, children and women in their childbearing years (including pregnant and nursing women) should limit their consumption of contaminated fish, such as Baltic Sea herring.

Dietary recommendations for groups at risk

Maximum limits for dioxins in food are one tool for measures against the sale of foodstuffs contaminated with high levels of dioxins. However, the limits do not prevent the groups at highest risk (girls and women of commercial- and recreational fishing families) from eating fish caught by their families. Following the dietary recommendations concerning contaminated fish will give these risk groups adequate protection from a high dioxin intake, at the same time as retaining the nutritional advantages of having fish in their diet. From a public health standpoint, the consumption of fish is generally beneficial. In Sweden the current recommended maximum consumption of Baltic Sea herring and salmon for children up to 18 years and women in childbearing age is 2-3 times per year. For other groups the recommended maximum consumption is once a week.

Decreased average dioxin intake

Emissions of dioxins from combustion processes and the chemical industry have been significant sources of contamination to Swedish foodstuff. Owing to decisive steps taken against emissions, today’s population is exposed to considerably lower levels of dioxins than in the beginning of the 1970s.

The National Food Agency’s investigations of dioxin intake from food suggest that the average intake has been more than halved over the past 15 years (Livsmedelsverket, 2012). The average dioxin level in breast milk, which is a measure of the dioxin concentration in a woman’s body during pregnancy, is less than one tenth of the levels measured in the 1970s in the Stockholm-Uppsala area (Norén and Meironyté, 2000; Lignell et al., 2012).

Low consumption of Baltic Sea herring

The average consumption of herring from the Baltic is at present low in Sweden. A National Food Agency dietary study from 2010 (”Riksmaten 2010”) showed that adults in Sweden consumed Baltic herring on average two times per year (Livsmedelsverket, 2011). The average consumption of wild-caught Baltic salmon was less than one portion per year.

In 2007 it was estimated that 6% of Swedish women in the age group 18-45 consumed herring at least 2 times per month (Livsmedelsverket, 2011). This is considered as a high consumption which increases the risk of women exceeding the tolerable intake of dioxins (Livsmedelsverket, 2011). The current recommended maximum consumption of Baltic Sea herring and salmon for young women in Sweden is 2-3 times per year.

A dietary study of children in 2003 showed that more than 60% did not consume Baltic Sea herring at all (Livsmedelsverket, 2011). This can be compared with the recommended intake for this group of 2-3 times per year. About 5% of the children consumed this type of fish once a month or more (Livsmedelsverket, 2011).

Average intake one fourth to one half of the tolerable intake
In the EU, a tolerable weekly dioxin intake of 14 picogram (pg) WHO-TEQ/kg bodyweight has been set by the Scientific Committee on Food (SCF, 2001). The tolerable intake represents the level considered safe over a lifetime and is calculated with the use of safety margins. Exceeding the tolerable intake limit for a brief period does result in increased risk to health, as long as the average intake is below the tolerable intake over an extended time period.

Dioxin intake calculations, based on food consumption data from Riksmaten 2010 conducted by the National Food Agency, indicate that the average dioxin intake among adults is about 25% of the tolerable intake. Among children, the average intake is about 25-50% of the tolerable intake (Livsmedelsverket, 2011). Only a small number of children showed an intake in slight excess of the tolerable intake.

Herring and salmon represent a small part of total dioxin intake

The average intake of dioxins in the adult Swedish population as a whole is at present 3.5 pg/kg bodyweight/week (Livsmedelsverket, 2011). This can be compared to a reported average dioxin intake in Spain of 14 pg/kg bodyweight/week (2006), about 5 pg/kg body weight/week in the Netherlands (2004) and Belgium (2008), and 9 pg/kg/week in Finland (1998-2000) (Livsmedelsverket, 2011). The Scientific Committee on Food reported an average intake in Europe of 8-21 pg/kg bodyweight/week (SCF, 2001).

Overall, among Swedish adults the consumption of fish contributes on average to approximately 50% of the total dioxin intake (Livsmedelsverket, 2012). Consumption of Baltic Sea herring gives a contribution of about 12% (Livsmedelsverket, 2011). Other dietary sources to dioxins are meat, milk and dairy products, eggs and vegetable fat.

References

Lignell S, Aune M, Glynn A, Cantillana T, Fridén U. Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother´s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from 2008/2010 and temporal trends 1996-2010. Report to the Swedish EPA. http://www.slv.se/upload/dokument/risker/kemiska/Sakrapport_trend9610_121015.pdf

Livsmedelsverket (2011). Redovisning av uppdrag rörande gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet. Rapport till Landbygdsdepartementet (in Swedish). http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/regeringsuppdrag_2011/rapport_
regeringsuppdrag_dioxinundantag_2011_02_28.pdf

Livsmedelsverket (2012) Market Basket 2010 – chemical analysis, exposure estimation and health-related assessment of nutrients and toxic compounds in Swedish food baskets. Report no. 7 – 2012. http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2012_livsmedelsverket_
7_market_basket_2010.pdf

Norén K and Meironyté D (2000) Certain organochlorine and organobromine contaminants in Swedish human milk in perspective of past 20-30 years. Chemosphere 40, 1111-1123.

SCF (Scientific Committee on Food) (2001) Opinion of the SCF on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food – update based on new scientific information available since the adoption of the SCF opinion of 22nd November 2000 (CS/CNTM/DIOXIN/20 REV 6 final)

Den ultimata guiden till C-Vitaminer

Följande livsmedel innehåller vitamin c

I fallande ordning och per 100 gram.Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) är 80 mg.

Tabellen är sammanställd med data från: Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.

 
#ProduktMängdEnhet% av RDI
1Nypon frön torkade270mg337.5%
2Chilipeppar färsk240mg300%
3Papaya torkad219mg273.8%
4Paprika gul205mg256.3%
5Paprika röd200mg250%
6Nyponsoppa pulver berik190mg237.5%
7Guava184mg230%
8Persilja blad182mg227.5%
9Paprika grön gul röd159mg198.8%
10Pepparrot152mg190%
11Svarta vinbär150mg187.5%
12Apelsinsaft konc berik140mg175%
13Apelsinjuice konc138mg172.5%
14Apelsinskal136mg170%
15Röda vinbär134mg167.5%
16Havtorn131mg163.8%
17Citronskal129mg161.3%
18Grönkål120mg150%
19Paprika grön115mg143.8%
20Frukostflingor fullkorn berik Special K100mg125%
21Paprika grön röd fryst100mg125%
22Svartvinbärssaft konc berik98mg122.5%
23Paprika förvälld90mg112.5%
24Brysselkål85mg106.3%
25Broccoli83mg103.8%
26Aloe Berry nectar Forever Living Products83mg103.8%
27Blomkål79mg98.8%
28Salsiccia italiensk korv stekt utan fett75mg93.8%
29Brysselkål fryst74mg92.5%
30Salsiccia italiensk korv74mg92.5%
31Dill70mg87.5%
32Vällingpulver majs berik70mg87.5%
33Müslibar fullkorn berikad typ Special K Bar Red fruit67mg83.8%
34Sockerärter66mg82.5%
35Havremust pulver berik65mg81.3%
36Hjortron63mg78.8%
37Kiwi63mg78.8%
38Papaya62mg77.5%
39Kålrabbi62mg77.5%
40Grönkålssallad61mg76.3%
41Jordgubbar61mg76.3%
42Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergine61mg76.3%
43Paprikasallad inlagd u lag60mg75%
44Saft osötad el m sötmedel u energi konc60mg75%
45Potatismos pulver berik60mg75%
46Rödkål59mg73.8%
47Vällingpulver osockrat fullkorn 38% berik58mg72.5%
48Aloe Vera naturell Forever Living Products54mg67.5%
49Broccoli fryst54mg67.5%
50Apelsin53mg66.3%
51Vällingpulver osockrat fullkorn 48% berik53mg66.3%
52Citron53mg66.3%
53Lantpaté51mg63.8%
54Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE50mg62.5%
55Apelsinjuice färskpressad50mg62.5%
56Paprika fylld m tomatsås49mg61.3%
57Blomkål fryst49mg61.3%
58Müslibar berikad typ Special K Chocolate48mg60%
59Vita vinbär46mg57.5%
60Physalis46mg57.5%
61Spenat46mg57.5%
62Vitkål46mg57.5%
63Citronjuice färskpressad46mg57.5%
64Apelsinsallad44mg55%
65Kastanjer43mg53.8%
66Skinkröra43mg53.8%
67Vattenkrasse43mg53.8%
68Kiwi konserv u lag42mg52.5%
69Tomatpasta konserv42mg52.5%
70Nätmelon42mg52.5%
71Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv42mg52.5%
72Jordgubbar skivade sockrade frysta42mg52.5%
73Rotpersilja41mg51.3%
74Gräslök41mg51.3%
75Gröna ärter40mg50%
76Jordgubbar hela sockrade frysta40mg50%
77Saftkräm pastöriserad berik40mg50%
78Grapefrukt39mg48.8%
79Vitkålssallad pizzasallad39mg48.8%
80Salladskål39mg48.8%
81Kumquat38mg47.5%
82Vällingpulver fullkorn berik38mg47.5%
83Grapefruktjuice färskpressad38mg47.5%
84Spenat färsk37mg46.3%
85Kålrot36mg45%
86Fläderbär36mg45%
87Broccoli kokt35mg43.8%
88Blomkål kokt35mg43.8%
89Kyckling lever stekt35mg43.8%
90Jordgubbar frysta35mg43.8%
91Apelsinjuice drickf pastöriserad35mg43.8%
92Tomatpuré konc konserv35mg43.8%
93Trädgårdskrasse35mg43.8%
94Mâchesallat35mg43.8%
95Vitkålssallad m lingonsylt34mg42.5%
96Småtomater röda typ körsbärstomat34mg42.5%
97Kyckling lever rå34mg42.5%
98Grönpepparpaté34mg42.5%
99Sparris grön el vit33mg41.3%
100Bondbönor färska kokta33mg41.3%
101Rädisa33mg41.3%
102Kaviar typ Kalles33mg41.3%
103Lättkaviar Kalles33mg41.3%
104Ren lever rå33mg41.3%
105Lamm lever rå33mg41.3%
106Kycklingkorv svensk fett 9%32mg40%
107Kalv lever rå32mg40%
108Småcitrus clementiner mandariner tangeriner satsumas31mg38.8%
109Småcitrusjuice färskpressad31mg38.8%
110Vitlök31mg38.8%
111Fruktsallad31mg38.8%
112Savojkål31mg38.8%
113Chorizo fett 9% Må gott31mg38.8%
114Fänkål31mg38.8%
115Mangold30mg37.5%
116Prinskorv fett 8% Må gott30mg37.5%
117Nöt lever stekt30mg37.5%
118Passionsfrukt30mg37.5%
119Nöt lever rå29mg36.3%
120Lime29mg36.3%
121Limejuice färskpressad29mg36.3%
122Tomatsalsa kall29mg36.3%
123Aronia28mg35%
124Mango28mg35%
125Vetediet berik28mg35%
126Grönsaksjuice konserv el pastöriserad drickf28mg35%
127Krusbär28mg35%
128Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst28mg35%
129Nyponsoppa ätf pastöriserad el på pulver berik28mg35%
130Grönkål fryst28mg35%
131Grönsaksblandning ärter majs paprika saltgurka fryst27mg33.8%
132King Edward rå27mg33.8%
133Hallon27mg33.8%
134Kastanjer rostade26mg32.5%
135Nöt lever panerad stekt26mg32.5%
136Citronjuice konc konserv25mg31.3%
137Honungsmelon25mg31.3%
138Mandelpotatis rå25mg31.3%
139Saft sötad m sorbitol konc25mg31.3%
140Hallon frysta25mg31.3%
141Svartvinbärskräm25mg31.3%
142Blåbärssoppa berik pastöriserad25mg31.3%
143Apelsinsaft drickf berik25mg31.3%
144Gris lever rå25mg31.3%
145Höstpotatis rå24mg30%
146Nyponsoppa ätf pulver osötad berik24mg30%
147Potatis rå24mg30%
148Gröna ärter frysta23mg28.8%
149Rotmos hemlagad23mg28.8%
150Blomkålsstuvning23mg28.8%
151Apelsinris23mg28.8%
152Solist rå23mg28.8%
153Kokt medwurst fett 7% Må gott22mg27.5%
154Grapefrukt konserv m lättsöt lag22mg27.5%
155Råkost u dressing22mg27.5%
156Apelsinsoppa22mg27.5%
157Grönsallat gurka tomat paprika u dressing21mg26.3%
158Rödkålssallad m äpple21mg26.3%
159Lättkorv fett 7% Må gott21mg26.3%
160Vitkål kokt21mg26.3%
161Vaxbönor21mg26.3%
162Taco m köttfärsfyllning m.m.21mg26.3%
163Mandelpotatis kokt m salt21mg26.3%
164Färskpotatis rå21mg26.3%
165Björnbär21mg26.3%
166Fruktsoppa ätf blandad torkad frukt pastöriserad berik20mg25%
167Solist kokt m salt20mg25%
168Inova rå20mg25%
169Purjolök20mg25%
170Grönsaksblandning för wokning20mg25%
171Sojakorv20mg25%
172Mandarin konserv m lättsöt lag20mg25%
173Rättika20mg25%
174Svartvinbärssaft drickf berik19mg23.8%
175Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja19mg23.8%
176King Edward kokt m salt19mg23.8%
177Vitkålsstuvning hemlagad19mg23.8%
178Färskpotatis kokt m salt19mg23.8%
179Swift rå19mg23.8%
180Swift kokt m salt18mg22.5%
181Mimosasallad18mg22.5%
182Hallon blåbär frysta18mg22.5%
183Asterix rå18mg22.5%
184Basilika färsk18mg22.5%
185Kalv bräss rå18mg22.5%
186Lamm bräss rå18mg22.5%
187Nypondryck berik18mg22.5%
188Coleslaw kall sås18mg22.5%
189Kokbanan18mg22.5%
190Palsternacka17mg21.3%
191Potatis kokt u salt17mg21.3%
192Rödkål m lök äpple kokt17mg21.3%
193Färskpotatis konserv17mg21.3%
194Höstpotatis kokt u salt17mg21.3%
195Kalv njure rå17mg21.3%
196Potatis kokt m salt17mg21.3%
197Potatischips17mg21.3%
198Potatissallad vinägrettsås17mg21.3%
199Linsgroddar17mg21.3%
200Ärter o grönsaksblandningar frysta el konserv17mg21.3%
201Höstpotatis kokt m salt17mg21.3%
202Gulasch nötkött17mg21.3%
203Gröna bönor16mg20%
204Ratatouille16mg20%
205Majrova16mg20%
206Hallon sockrade frysta16mg20%
207Chilisås tomat15mg18.8%
208Kycklingsallad u dressing15mg18.8%
209Ketchup tomatketchup15mg18.8%
210Svartvinbärsgelé15mg18.8%
211Rucolasallat15mg18.8%
212Gröt för barn fullkorn ätf berik15mg18.8%
213Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad15mg18.8%
214Apelsinnektar osötad drickf pastöriserad berik15mg18.8%
215Ananas15mg18.8%
216Grönsaksgryta ospec.15mg18.8%
217Kvitten15mg18.8%
218Lingondricka drickf berik15mg18.8%
219Grönsaker blandade fermenterade15mg18.8%
220Äppeldricka drickf berik15mg18.8%
221Tomater krossade konserv m lag15mg18.8%
222Sparris grön vit konserv u lag15mg18.8%
223Surkål konserv m lag15mg18.8%
224Tomater hela konserv m lag15mg18.8%
225Lamm njure rå15mg18.8%
226Grönsaksblandning ärter morötter bönor blomkål fryst15mg18.8%
227Sojabönsgroddar15mg18.8%
228Tomat15mg18.8%
229Inova kokt m salt15mg18.8%
230Löjrom saltad14mg17.5%
231Kycklingleversauté14mg17.5%
232Gröna bönor frysta14mg17.5%
233Rotsakssallad u dressing14mg17.5%
234Potatissallad gräddfil majonnäs14mg17.5%
235Grönsaksjuice fermenterad14mg17.5%
236Fänkål kokt14mg17.5%
237Chokladmousse14mg17.5%
238Torskrom sillrom m.fl. rå14mg17.5%
239Cumberlandsås14mg17.5%
240Kaktusfikon14mg17.5%
241Tomatsallad m vinägrett13mg16.3%
242Potatis råstekt13mg16.3%
243Asterix kokt m salt13mg16.3%
244Nöt lever gryta13mg16.3%
245Rabarber13mg16.3%
246Sorbet13mg16.3%
247Glass parfait m bär13mg16.3%
248Mungbönsgroddar13mg16.3%
249Soltorkade tomater i olja avrunna12mg15%
250Potatisstuvning12mg15%
251Äpple m skal12mg15%
252Saft osötad el m sötmedel u energi drickf berik12mg15%
253Vaxbönor frysta12mg15%
254Grönsaksblandning ärter morötter fryst12mg15%
255Lapskojs12mg15%
256Leverstuvning hemlagad12mg15%
257Potatismos lättmjölk12mg15%
258Sötkörsbär12mg15%
259Tomater gröna syltade12mg15%
260Potatismos12mg15%
261Spenat fryst12mg15%
262Chips smaksatta fett 34%12mg15%
263Välling för barn fullkorn berik12mg15%
264Kronärtskocka11mg13.8%
265Levergryta m grönsaker fryst11mg13.8%
266Pastasås m tomat Findus11mg13.8%
267Pastasås olika märken11mg13.8%
268Pitepalt11mg13.8%
269Gris njure rå11mg13.8%
270Gravlaxsås hovmästarsås11mg13.8%
271Potatis m skal bakad u salt i aluminiumfolie11mg13.8%
272Ananasjuice konserv drickf11mg13.8%
273Wokgrönsaker m kyckling nudlar11mg13.8%
274Blomkål gratinerad11mg13.8%
275Wrap vetetortilla m fetaost oliver sallad vitlöksdressing11mg13.8%
276Rotselleri11mg13.8%
277Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja11mg13.8%
278Vindruvor11mg13.8%
279Grönsaksgratäng ospec.11mg13.8%
280Kroppkakor11mg13.8%
281Grönsallat m vinägrettsås11mg13.8%
282Kreolsk gryta11mg13.8%
283Grönsallat gurka tomat u dressing11mg13.8%
284Aprikos10mg12.5%
285Vattenmelon10mg12.5%
286Björnbär sockrade frysta10mg12.5%
287Tranbär10mg12.5%
288Plommon10mg12.5%
289Storkökspotatis kokt m salt10mg12.5%
290Gurka10mg12.5%
291Champinjoner skivade frysta10mg12.5%
292Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja10mg12.5%
293Vitkålssoppa vegetarisk10mg12.5%
294Gröna ärter konserv u lag10mg12.5%
295Gräddfilssås kryddgrönt10mg12.5%
296Pumpasallad m paprika inlagd sötad u lag10mg12.5%
297Grönsakssoppa redd10mg12.5%
298Gröna ärter kokta10mg12.5%
299Marmelad aprikos björnbär jordgubbar10mg12.5%
300Sparrisstuvning10mg12.5%
301Ärter morötter kokta10mg12.5%
302Grönsaksblandning inlagda el pickels sötad u lag10mg12.5%
303Leverbiff mald lever stekt hemlagad10mg12.5%
304Tomatsås het10mg12.5%
305Ananas konserv m juice10mg12.5%
306Lök gul fryst10mg12.5%
307Mango konserv m medelsöt lag10mg12.5%
308Gravlaxsås10mg12.5%
309Potatismos pulver berik tillagad10mg12.5%
310Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst10mg12.5%
311Får i kål10mg12.5%
312Bondomelett9mg11.3%
313Leverstuvning fryst9mg11.3%
314Jordgubbssylt9mg11.3%
315Välling för barn fullkorn osockrad berik9mg11.3%
316Pizzapålägg skinka tomat hårdost9mg11.3%
317Paj kyckling bacon9mg11.3%
318Potatis m skal bakad u salt9mg11.3%
319Nöt njure rå9mg11.3%
320Wokgrönsaker m nudlar9mg11.3%
321Röd mangold småbladig färsk9mg11.3%
322Cherimoya9mg11.3%
323Sjömansbiff9mg11.3%
324Huvudsallat9mg11.3%
325Purjolök kokt9mg11.3%
326Squash9mg11.3%
327Banan9mg11.3%
328Grönsaksbuljong ätfärdig9mg11.3%
329Lök röd9mg11.3%
330Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås9mg11.3%
331Gröna ärter konserv m lag9mg11.3%
332Pumpa9mg11.3%
333Brunkål9mg11.3%
334Majskolv kokt9mg11.3%
335Potatis kokt o stekt9mg11.3%
336Potatisgratäng mjölk8mg10%
337Potatisgratäng lättmjölk mager ost8mg10%
338Potatisgratäng vispgrädde8mg10%
339Chili con carne8mg10%
340Tomatjuice konserv drickf8mg10%
341Grönsaksbiff stekt8mg10%
342Citron- eller apelsinfromage8mg10%
343Alfalfagroddar8mg10%
344Vitkålssoppa m frikadeller8mg10%
345Skaldjurssallad m majonnäsdressing8mg10%
346Potatisbullar stekta8mg10%
347Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst8mg10%
348Potatisgratäng matlagningsgrädde8mg10%
349Äpple u skal8mg10%
350Sharon8mg10%
351Persika8mg10%
352Paradisäpplen8mg10%
353Lingon8mg10%
354Blåbär8mg10%
355Skaldjurssallad västkust m vinägrettsås8mg10%
356Lök gul8mg10%
357Vårrulle fryst värmd8mg10%
358Gurka färskinlagd8mg10%
359Kronärtskocka kokt8mg10%
360Måltidsdricka äpple lingon drickf berik8mg10%
361Rotsaksgryta rötter brynta8mg10%
362Korv mos ketchup senap bostongurka7mg8.8%
363Pajfyllning bär7mg8.8%
364Döner kebab7mg8.8%
365Vårrulle värmd restaurang7mg8.8%
366Nässlor förvällda7mg8.8%
367Stjälkselleri7mg8.8%
368Lamm hjärta rå7mg8.8%
369Räksallad majonnäs vispgrädde sparris ärter champinjoner7mg8.8%
370Morots- o ärtsoppa7mg8.8%
371Tonfisksallad u dressing7mg8.8%
372Lamm tunga rå7mg8.8%
373Friséesallat7mg8.8%
374Paella7mg8.8%
375Pytt i panna vegetarisk rotfrukt svamp7mg8.8%
376Njursauté7mg8.8%
377Majskolv fryst7mg8.8%
378Majskolv7mg8.8%
379Potatis- o purjolökssoppa7mg8.8%
380Grönsallat m gräddfilsås7mg8.8%
381Ananas konserv m medelsöt lag7mg8.8%
382Majsvälling7mg8.8%
383Janssons frestelse7mg8.8%
384Vitkålssoppa m fläskkorv hemlagad7mg8.8%
385Grönsakslåda7mg8.8%
386Banan torkad7mg8.8%
387Isglass Saftis7mg8.8%
388Palsternacka kokt7mg8.8%
389Sillsallad7mg8.8%
390Päron torkade7mg8.8%
391Ärter morötter stuvade6mg7.5%
392Potatismos hemlagat6mg7.5%
393Chips light fett 25%6mg7.5%
394Granatäpple6mg7.5%
395Gröna bönor stuvade6mg7.5%
396Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing6mg7.5%
397Gräddfils- o crème fraichesås6mg7.5%
398Filmjölks- o gräddfilsås fett 9%6mg7.5%
399Paté älgfärs kycklinglever6mg7.5%
400Gryta hjärta grönsaker6mg7.5%
401Broccolilåda rökt skinka hårdost6mg7.5%
402Jordärtskocka6mg7.5%
403Skinklåda6mg7.5%
404Sushi tonfisk6mg7.5%
405Nasi Goreng griskött restaurang6mg7.5%
406Lamm gryta m lök tomat6mg7.5%
407Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad6mg7.5%
408Dillsås6mg7.5%
409Kålpudding6mg7.5%
410Sweet&sour sås Uncle Ben6mg7.5%
411Potatisgratäng mjölk kaffegrädde ost hemlagad6mg7.5%
412Potatispalt6mg7.5%
413Laxpudding6mg7.5%
414Limejuice konc konserv6mg7.5%
415Välling för vuxna fullkorn osockrad berik6mg7.5%
416Spenat fräst6mg7.5%
417Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås6mg7.5%
418Bakad potatis m skagenröra sallad6mg7.5%
419Romansallat6mg7.5%
420Varmkorv fett 7% Må gott6mg7.5%
421Sillpudding6mg7.5%
422Tomatsås italiensk6mg7.5%
423Crêpefyllning spenat fetaost skinka keso6mg7.5%
424Isbergssallat5mg6.3%
425Champinjoner5mg6.3%
426Grekisksallad5mg6.3%
427Pytt-i-panna vegetarisk5mg6.3%
428Pepparrotskött nötkött lök morötter sås5mg6.3%
429Potatiskroketter frysta värmda5mg6.3%
430Wienerschnitzel gris5mg6.3%
431Majskorn frysta5mg6.3%
432Körsbärssylt5mg6.3%
433Persikor torkade5mg6.3%
434Köttfärssås nötfärs5mg6.3%
435Björnbär frysta5mg6.3%
436Rotselleri kokt5mg6.3%
437Köttfärssås blandfärs5mg6.3%
438Blåbär frysta5mg6.3%
439Potatis tärnad fryst5mg6.3%
440Sushi lax5mg6.3%
441Sushi hälleflundra5mg6.3%
442Päron5mg6.3%
443Persikonektar drickf pastöriserad5mg6.3%
444Skagenröra5mg6.3%
445Köttfärssås till moussaka5mg6.3%
446Köttfärssås fläskfärs5mg6.3%
447Kåldolmar stekta5mg6.3%
448Köttfärssås älgfärs5mg6.3%
449Morot5mg6.3%
450Rhode Island sås5mg6.3%
451Skaldjurssallad västkust u dressing5mg6.3%
452Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt5mg6.3%
453Grekisk sallad5mg6.3%
454Plommon konserv m medelsöt lag5mg6.3%
455Gröna bönor konserv u lag5mg6.3%
456Nektarin5mg6.3%
457Apelsinmarmelad5mg6.3%
458Majskorn konserv u lag5mg6.3%
459Äppelkompott5mg6.3%
460Cheesecake fryst5mg6.3%
461Vaxbönor konserv u lag5mg6.3%
462Tzatziki5mg6.3%
463Äppelkaka m ströbröd5mg6.3%
464Tunnbrödrulle korv tunnbröd potatismos räk- gurksallad5mg6.3%
465Kålrotslåda5mg6.3%
466Syltlök inlagd5mg6.3%
467Välling för vuxna fullkorn berik5mg6.3%
468Aprikoser konserv m juice5mg6.3%
469Grönsaksblandning ärter morötter konserv m lag5mg6.3%
470Potatiskroketter frysta5mg6.3%
471Dippmix pulver olika smaker5mg6.3%
472Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade5mg6.3%
473Kräm bär o el frukt ospec.5mg6.3%
474Apelsinmarmelad lättsockrad5mg6.3%
475Kycklingsallad m dressing5mg6.3%
476Rabarberpaj4mg5%
477Rabarberkräm4mg5%
478Äppelpaj m botten o lock4mg5%
479Sushi olika sorter4mg5%
480Äppelkräm4mg5%
481Remouladsås4mg5%
482Bröstmjölk humanmjölk fett 4,6%4mg5%
483Äggsås m persilja4mg5%
484Pesto4mg5%
485Korvkaka4mg5%
486Dressing majonnäs lätt fett ca 15%4mg5%
487Kebab special m pommes frites4mg5%
488Ugnsstekt äpple4mg5%
489Ambrosiakaka sockerkaka m glasyr4mg5%
490Äppelsmulpaj4mg5%
491Rödbetssallad gräddfil4mg5%
492Paj skinka broccoli4mg5%
493Fransk äppelkaka4mg5%
494Paj lax spenat4mg5%
495Lök kokt4mg5%
496Kinesisk rätt friterat fläskkött m grönsaker4mg5%
497Lök stekt4mg5%
498Köttfärssoppa4mg5%
499Grönkålssoppa4mg5%
500Paj köttfärs4mg5%
501Spenatstuvning4mg5%
502Vita bönor i tomatsås4mg5%
503Endivesallat4mg5%
504Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad4mg5%
505Surkörsbär4mg5%
506Pizza Marinara skaldjur restaurang4mg5%
507Köttsoppa nötkött4mg5%
508Äpplen torkade4mg5%
509Minestronesoppa4mg5%
510Frukt torkad4mg5%
511Spenatsoppa hemlagad4mg5%
512Smörgåstårta landgång4mg5%
513Pommes frites friterad potatis fett ca 17% gatukök4mg5%
514Pommes frites friterad potatis fett ca 7% fryst värmd i ugn4mg5%
515Frukt bär konserv osötad el m sötmedel u energi4mg5%
516Svartrot4mg5%
517Katrinplommondryck konserv drickf4mg5%
518Grönsakssufflé4mg5%
519Sillbullar4mg5%
520Gröna bönor konserv m lag4mg5%
521Morotsjuice4mg5%
522Pommes frites friterad potatis fett ca 11% fryst4mg5%
523Valnötter3mg3.8%
524Solrosfrön torkade3mg3.8%
525Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv3mg3.8%
526Glasspinne hallon o mjölk fett 5,5% typ SIA3mg3.8%
527Aprikoser konserv m medelsöt lag3mg3.8%
528Rabarbersoppa3mg3.8%
529Blåbär torkade3mg3.8%
530Persikor konserv m medelsöt lag3mg3.8%
531Tunnbrödsrulle m pastrami potatis sallad majonnäs3mg3.8%
532Champinjoner stekta3mg3.8%
533Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang3mg3.8%
534Moussaka3mg3.8%
535Champinjoner stekta u fett3mg3.8%
536Friterad banan3mg3.8%
537Bearnaisesås3mg3.8%
538Kebabpizza hemlagad3mg3.8%
539Kondenserad mjölk konserv konc sockrad fett ca 9%3mg3.8%
540Druvjuice konserv drickf3mg3.8%
541Saft sötad m sorbitol drickf3mg3.8%
542Grönsaksmajonnäs3mg3.8%
543Äppelpaj3mg3.8%
544Pirog m köttfärsfyllning3mg3.8%
545Katrinplommon 32,5 % vatten3mg3.8%
546Rödbeta3mg3.8%
547Äppelsoppa3mg3.8%
548Nässelstuvning3mg3.8%
549Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd3mg3.8%
550Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd3mg3.8%
551Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd3mg3.8%
552Ärtpurésoppa gröna ärtor3mg3.8%
553Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang3mg3.8%
554Pizza vegetarisk3mg3.8%
555Kantareller konserv u lag3mg3.8%
556Avokado3mg3.8%
557Kyckling mage rå3mg3.8%
558Kalvläggsgryta typ Osso buco3mg3.8%
559Gris hjärta rå3mg3.8%
560Nöt oxtunga rimmad rå3mg3.8%
561Kikärtsbiffar falafel friterade3mg3.8%
562Aubergine3mg3.8%
563Potatiskroketter frysta uppvärmda3mg3.8%
564Vita bönor i tomatsås konserv3mg3.8%
565Borsjtj rödbetssoppa3mg3.8%
566Rotfruktsbiff stekt3mg3.8%
567Fisksoppa3mg3.8%
568Morötter konserv m lag3mg3.8%
569Fiskfärs kokt3mg3.8%
570Fiskgratäng m dillsås3mg3.8%
571Morötter konserv u lag3mg3.8%
572Russin3mg3.8%
573Jordärtskocka kokt3mg3.8%
574Morotssoppa3mg3.8%
575Anka m skinn rå3mg3.8%
576Kikärter torkade3mg3.8%
577Rödbeta inlagd u lag3mg3.8%
578Falukorv ugnsstekt3mg3.8%
579Lasagne portionsbit typ Billys3mg3.8%
580Korvgryta chorizo rotfrukter3mg3.8%
581Kokosnöt3mg3.8%
582Morötter kokta2mg2.5%
583Morötter stuvade2mg2.5%
584Fruktyoghurt fett 2%2mg2.5%
585Hollandaisesås2mg2.5%
586Kycklingsoppa klar2mg2.5%
587Pastasallad kött korv m vinägrettsås2mg2.5%
588Grönsakssoppa klar pulver tillagad2mg2.5%
589Korv stroganoff mager2mg2.5%
590Järpar blandfärs stekta2mg2.5%
591Honung2mg2.5%
592Svamp konserv u lag2mg2.5%
593Tomatsoppa pulver tillagad m vatten2mg2.5%
594Pannkaka tunn fylld ospec.2mg2.5%
595Kräftströmming2mg2.5%
596Fjällyoghurt fett 3,6 % , olika smaksättningar2mg2.5%
597Pekannötter2mg2.5%
598Fiskgratäng m räkor2mg2.5%
599Laxmousse2mg2.5%
600Fikon2mg2.5%
601Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan2mg2.5%
602Fiskpaté m räkor2mg2.5%
603Saft röd konc2mg2.5%
604Sylt mos marmelad lättsockrade ospec2mg2.5%
605Biff à la Lindström stekt hemlagad2mg2.5%
606Lasagne vegetarisk spenat chèvre2mg2.5%
607Champinjoner konserv m lag2mg2.5%
608Fisksoppa, mager fisk2mg2.5%
609Saft lättsockrad konc2mg2.5%
610Köttfärssås o spaghetti2mg2.5%
611Pizza m skinka champinjoner lök sardeller2mg2.5%
612Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele2mg2.5%
613Sojabiff stekt2mg2.5%
614Vetemjöl2mg2.5%
615Pizza Margherita ost tomatsås2mg2.5%
616Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele2mg2.5%
617Oxrulad nöt stekt2mg2.5%
618Linssoppa2mg2.5%
619Fruktyoghurt lätt fett 0,5%2mg2.5%
620Röda körsbär surkörsbär konserv m medelsöt lag2mg2.5%
621Potatis råstuvad hemlagad2mg2.5%
622Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u salt2mg2.5%
623Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör2mg2.5%
624Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter2mg2.5%
625Jordnötssås2mg2.5%
626Aprikoser torkade2mg2.5%
627Fruktyoghurt fett 2,5%2mg2.5%
628Hjärta kalv nöt2mg2.5%
629Kokosvatten2mg2.5%
630Kalops2mg2.5%
631Fruktcocktail konserv m medelsöt lag2mg2.5%
632Pirog köttpirog fryst värmd2mg2.5%
633Kokosmjölk2mg2.5%
634Aubergine kokt2mg2.5%
635Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm2mg2.5%
636Aubergine stekt2mg2.5%
637Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna2mg2.5%
638Champinjoner konserv u lag2mg2.5%
639Ost- o skinkpaj fryst värmd2mg2.5%
640Falafel kikärtskroketter frysta1mg1.3%
641Croissant fransk giffel1mg1.3%
642Löksås med grädde1mg1.3%
643Hamburgare m bröd ost dubbel från gatukök restaurang1mg1.3%
644Sojadryck berikad1mg1.3%
645Grönsakssoppa klar1mg1.3%
646Löksås1mg1.3%
647Kalops älg1mg1.3%
648Hamburgare m bröd ost från gatukök restaurang1mg1.3%
649Sojabönsgroddar konserv u lag1mg1.3%
650Sparrissoppa redd konserv tillagad1mg1.3%
651Jordärtskockssoppa1mg1.3%
652Minimjölk fett < 0,1% berik D vitamin1mg1.3%
653Morotssoppa snabb1mg1.3%
654Potatisgratäng grädde ost fryst värmd1mg1.3%
655Bambuskott konserv u lag1mg1.3%
656Hamburgare m bröd 90 g från gatukök restaurang1mg1.3%
657Korv bröd ketchup senap1mg1.3%
658Currysås Lätt Crème Fraiche1mg1.3%
659Grönsakssoppa m pasta m pulver tillagad1mg1.3%
660Pytt i panna fryst1mg1.3%
661Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll1mg1.3%
662Pytt i panna gjutjärnsstekpanna hemlagad1mg1.3%
663Vinägrett dressing fett 45%1mg1.3%
664Champinjonsås1mg1.3%
665Nässelsoppa1mg1.3%
666Fruktyoghurt lättsockrad laktosreducerad fett 0,1%1mg1.3%
667Fruktyoghurt lättsockrad fett 0,2%1mg1.3%
668Champinjonstuvning1mg1.3%
669Blåbär sockrade frysta1mg1.3%
670Lingonsylt1mg1.3%
671Makaronipudding1mg1.3%
672Sött vetebröd bakpulver1mg1.3%
673Saffransbröd1mg1.3%
674Mördeg gräddad1mg1.3%
675Paranötter1mg1.3%
676Linfrön torkade1mg1.3%
677Makaronipudding vegetarisk1mg1.3%
678Hasselnötter1mg1.3%
679Mjölk fett 3%1mg1.3%
680Smördeg gräddad1mg1.3%
681Paj ost skinka1mg1.3%
682Sockerkaka fin mager1mg1.3%
683Sockerkaka saftig1mg1.3%
684Mjuk fruktkaka1mg1.3%
685Sockerkaka fin1mg1.3%
686Chokladtårta sachertårta1mg1.3%
687Pajfyllning förrätt1mg1.3%
688Semla1mg1.3%
689Ost- o skinkpaj m mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad1mg1.3%
690Gammaldags mjölk fett 4,2 %1mg1.3%
691Mungbönor torkade kokta u salt1mg1.3%
692Torskfilé panerad stekt hemlagad1mg1.3%
693Räkstuvning1mg1.3%
694Räksoppa1mg1.3%
695Fisk friterad1mg1.3%
696Ättikströmming1mg1.3%
697Sushi rulle crabfish gurka1mg1.3%
698Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad1mg1.3%
699Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad1mg1.3%
700Biff m bambuskott restaurang1mg1.3%
701Parisersmörgås1mg1.3%
702Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad1mg1.3%
703Ärtsoppa vegetarisk1mg1.3%
704Gröna el gula ärter torkade1mg1.3%
705Biff Stroganoff nötkött1mg1.3%
706Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås1mg1.3%
707Chop Suey fläskfilé gris restaurang1mg1.3%
708Skinksås1mg1.3%
709Renskavsgryta1mg1.3%
710Glasstrut fett ca 15%1mg1.3%
711Glasstrut fett ca 10%1mg1.3%
712Äppeljuice konserv drickf1mg1.3%
713Majonnäs fett 90%1mg1.3%
714Mellanmjölk fett 1,5% berik m D-vitamin1mg1.3%
715Lättmjölk fett 0,5% berik m D-vitamin1mg1.3%
716Päronnektar drickf pastöriserad1mg1.3%
717Saft röd drickf1mg1.3%
718Fruktyoghurt lätt fett < 0,05%1mg1.3%
719Havredryck jordgubb/skogsbär berikad Oatly1mg1.3%
720Saft lättsockrad drickf1mg1.3%
721Vitt bröd grov baguette fullkorn surdeg fibrer 4,4% bakad i butik1mg1.3%
722Scones vitt bröd vete1mg1.3%
723Fikon konserv m medelsöt lag1mg1.3%
724Sweet chilisås1mg1.3%
725Riskakor fullkorn smaksatta fett 18%1mg1.3%
726Chapati vitt bröd vete ojäst fibrer 3%1mg1.3%
727Currysås1mg1.3%
728Vetemjöl berik1mg1.3%
729Päron konserv m medelsöt lag1mg1.3%
730Päron konserv m lättsöt lag1mg1.3%
731Äppelmos lättsockrat1mg1.3%
732Äppelmos1mg1.3%
733Blåbärssoppa1mg1.3%
734Vol-au-vent m räkstuvning1mg1.3%
735Pizza m räkor musslor1mg1.3%
736Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad1mg1.3%
737Smörgås typ sandwich räkor ägg sallad majonnäs1mg1.3%
738Kaffegrädde fett 12%1mg1.3%
739Mellangrädde fett 27%1mg1.3%
740Matlagningsgrädde fett 15%1mg1.3%
741Lättmjölk fett 0,5% berik A- och D-vitamin1mg1.3%
742Katrinplommonkaka1mg1.3%
743Mellanmjölk fett 1,5% berik A- och D-vitamin1mg1.3%
744Minimjölk fett < 0,1% berik A och D vitamin1mg1.3%
745Mjölkdryck jordgubb fett 1,5% berik1mg1.3%
746Pajskal gräddat1mg1.3%
747Pirog u fyllning gräddad1mg1.3%
748Cheesecake m botten av digestivekex1mg1.3%
749Smulpajdeg gräddad1mg1.3%
750Friterad äppelpaj1mg1.3%
751Orientalisk sås Uncle Ben1mg1.3%