Information om mat från Livsmedelsverket

livsmedelsverket

Livsmedelsverket är det statliga verk som ansvarar för säker mat, bra matvanor, bra dricksvatten och att inga konsumenter ska bli lurade om vad mat innehåller. 2014 flyttade verket över till en ny sajt. Tyvärr innebar detta att många av deras gamla sidor och innehåll om forskning och näringslära gått förlorade.

Vi har med hjälp av sparade versioner av deras gamla sidor (från Wayback machine) återskapat dessa resurser och referensverk med Livsmedelsverket som källa och listat dem nedan.

Omega 3 och Omega 6 fettsyror

diane-helentjaris-8RSULPhHRy4-unsplash

Omega-3-fettsyror (n-3-fettsyror) och omega-6-fettsyror (n-6-fettsyror) är två familjer av fleromättade fettsyror som har livsviktiga funktioner i kroppen. Linolsyra (18:2 n-6) och alfa-linolensyra (18:3 n-3) är modersubstanser och behöver därför tillföras med kosten. I kroppen kan flera fettsyror med längre kolkedja och fler dubbelbindningar bildas i cellerna. Från linolsyra bildas bl.a. arakidonsyra (20:4 n-6, AA), medan eikosapentaensyra (20:5 n-3, EPA), dokosapentaensyra (22:5 n-3, DPA) och dokosahexaensyra (22:6 n-3, DHA) bildas från alfa-linolensyra. De långkedjiga omega-3- och omega-6-fettsyrorna har livsviktiga funktioner men behovet kan vanligen täckas om tillförseln av linolsyra och alfa-linolensyra via kosten är tillräcklig.

Omvandling i kroppen

Linolsyra och alfa-linolensyra utnyttjar samma enzymsystem för omvandlingen till längre fettsyror (AA, EPA, DHA). Förhållandet mellan dessa fettsyror i kosten kan därmed påverka omvandlingen. Nyare studier på människa talar dock för att det är mängden och inte förhållandet som i första hand påverkar bildningen av långkedjiga omega-3 och omega-6-fettsyror i kroppen.

Flera långkedjiga fleromättade fettsyror, bl.a. EPA och AA, är modersubstanser till eikosanoider, en heterogen grupp hormonliknande, biologiskt mycket aktiva ämnen som är nödvändiga för eller påverkar regleringen av bl.a. blodtryck, fettnedbrytning, magsaftinsöndring, blodplättarnas benägenhet att klumpa ihop, infektionsförsvar och inflammatoriska processer. Som regel är eikosanoider bildade från arakidonsyra mer aktiva än de som bildas från EPA och har associerats med inflammatoriska processer, stimulering av blodplättarnas benägenhet att klumpa ihop sig och ökad kärlaktivitet. En ökad bildning av eikosanoider från arakidonsyra på bekostnad av eikosanoider från omega-3-fettsyror har förts fram som en möjlig mekanism i utvecklingen av blodpropp och inflammatoriska tillstånd.

Kvoten mellan omega-6 och omega-3

Kvoten mellan omega-6- och omega-3-fettsyror i kosten har förts fram som en möjlig faktor för risken att utveckla olika sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och inflammatoriska tillstånd. En hög kvot, i storleksordningen 10:1 eller över, skulle vara förenad med ökad risk, medan kvoter omkring 5:1 eller lägre skulle vara förenad med minskad risk.

Betydelsen av förhållandet mellan omega-6- och omega-3-fettsyror för sjukdomsrisk är dock kontroversiell (1). Dels är det inte alltid klart vilka fettsyror som ska räknas in i kvoten och dels är det oklart i vilken utsträckning det absoluta intaget av de olika fettsyrorna påverkar omsättning och inlagring i vävnaderna. Djurstudier visar att kvoten mellan linol- och alfa-linolensyra i dieten påverkar omvandlingen till långa fettsyror även om det absoluta intaget varierar. Kontrollerade försök på människa har inte kunnat påvisa detta, utan pekar på att det absoluta intaget är av större betydelse än kvoten. Tolkningen av sådana studier försvåras dock av att försökspersonernas intag av fettsyrorna före studien avspeglas i kroppens fettreserver och cellmembran och därmed påverkar resultaten.

I en kohortstudie av manlig hälsopersonal i USA påvisades att ett ökat intag av alfa-linolensyra var kopplat till en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom oavsett om intaget av linolsyra var lågt eller högt (2). För alfa-linolensyra var sambandet tydligast vid låga intag av EPA och DHA. Ett högt intag av och långa omega-3-fettsyror (EPA och DHA) var kopplat till en minskad risk för plötslig död oavsett intag av linolsyra.

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna (3) bör kvoten mellan omega-6 och omega-3-fettsyror ligga mellan 3:1 och 9:1, men det vetenskapliga underlaget för att fastställa en exakt kvot är förhållandevis svagt.

Resultat från kostundersökningar på barn och vuxna i Sverige visar att denna kvot är i genomsnitt omkring 4:1 eller 5:1 (4, 5). Analyser av matkorgar insamlade i fyra städer under 2005 visar att den genomsnittliga kvoten mellan omega-6- omega-3-fettsyror är under 4:1. Matkorgarna innehöll cirka 120 livsmedel och baseras på Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen.

Beräkningar har också gjorts av kostdata insamlade i slutet av 1800-talet bland akademiker och arbetare. Dessa skattningar tyder på att omega-6/omega-3 kvoten var i storleksordningen 3:1 och att andelen fleromättade fettsyror var något lägre än idag.

En del forskare hävdar att det finns data som tyder på att människan under evolutionen levde på en kost där kvoten var i storleksordningen 1:1. I amerikansk litteratur förekommer uppgifter om att kvoten i dagens västerländska kost är hög, och kvoter på 15:1-17:1 och till och med upp till 25:1 har nämnts (6, 7). Det är dock oklart vad dessa uppgifter baseras på. Enligt nationella kostdata från t.ex. USA är kvoten i genomsnitt omkring 9:1 (1). Data från kostundersökningar i Europa visar att kvoten som regel är mellan 3:1 och 8:1 (3, 9, 10)

En genomgång av det vetenskapliga underlaget drar dock slutsatsen att förhållandet mellan omega-6- och omega-3-fettsyror i maten saknar vetenskaplig grund för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar (11). Slutsatserna baseras på en genomgång av resultat från interventionsstudier där man varierat kvoten på olika sätt och översikter av epidemiologiska och experimentella undersökningar avseende riskfaktorer som blodfetter, blodtryck, inflammation, blodsocker- och insulinomsättning mm.

Omega-3- och omega-6 fettsyror i kosten

Huvudkällor för omega-3-fettsyror i den svenska kosten är rapsoljebaserade matfetter, t.ex. flytande margarin (innehåller alfa-linolensyra) samt fisk (innehåller bl.a. de långkedjiga EPA och DHA).

Rapsolja och sojaolja innehåller relativt mycket av omega-3-fettsyran alfa-linolensyra. Även vissa nötter, t.ex. valnötter ger en del. Olivolja innehåller små mängder omega-3-fettsyror, liksom majs- och solrosolja. Fisk, speciellt fet, är rik på bl.a. EPA och DHA.

Källor till omega-6-fettsyror (linolsyra) är mjuka matfetter (lätt- och bordsmargariner) och vegetabila oljor, t.ex. majsolja, rapsolja och solrosolja.

Påverkan av utfodring

Innehållet av både omega-6- och omega-3-fettsyror i kött och mjölk kan påverkas av fodret. Fettsammansättningen i kött från enmagade djur som gris och kyckling återspeglar i stort sett fettsammansättningen i fodret. Fettsammansättningen i kött från idisslare (ko, får) påverkas i mindre grad och fettet innehåller små mängder av både omega-6- och omega-3-fettsyror. Detsamma gäller för mjölk och smör. Konsekvent utfodring med vall och hö, som t.ex. vid ekologisk produktion kan ge en högre halt av omega-3-fettsyror, men den kvantitativa betydelsen för det totala intaget av omega-3-fettsyror är mycket liten. Som exempel kan nämnas att ett glas ”vanlig” mellanmjölk ger 0,02 gram alfa-linolensyra, medan ett glas mellanmjölk från ekologiskt utfodrade kor som fått i huvudsak vall och hö möjligen kan ge i storleksordningen 0,03 gram. Som jämförelse kan nämnas att en tesked rapsolja ger 0,5 gram och lättmargarin till två smörgåsar ger 0,1-0,2 gram alfa-linolensyra. En portion odlad lax (125 g) ger omkring 5 gram långa omega-3-fettsyror (EPA, DPA och DHA), medan en portion mager fisk som t.ex. torsk ger omkring 0,3 gram långa omega-3-fettsyror.

Rekommendationer

Intaget av fleromättade fettsyror (omega-6 och omega-3) bör utgöra 5-10 procent av det dagliga energiintaget (E%), varav cirka 1 E% bör vara omega-3-fettsyror. 1 E% motsvarar 2,5-3 gram per dag för en vuxen kvinna respektive man.

I dag är intaget omkring 3-4 E% omega-6-fettsyror och omkring 0,6-0,7 E% omega-3-fettsyror. Ett ökat intag av både omega-3- och omega-6-fettsyror är alltså befogat.

Bakgrunden till rekommendationerna är bl.a. att de fleromättade fettsyrorna linolsyra (omega-6) och alfalinolensyra (omega-3) bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet. De långkedjiga fettsyrorna är viktiga för bl.a. fostertillväxt och tidig utveckling. Vidare kan omega-3-fettsyror, främst i form av fisk, bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, speciellt bland personer med höjd risk.

Kostråd

Rekommendationen för fleromättade fettsyror kan uppnås genom att äta en blandad kost som innehåller rapsoljebaserade matfetter samt fisk och skaldjur 2-3 gånger per vecka. Till matlagning kan man använda t.ex. flytande margarin och oljor.

Referenser

1. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino acids (macronutrients). Institute of Medicine, National Academic Press, Washington:2005.

2. Mozaffarian D, Ascherio A, Hu FB, Stampfer MJ, Willett WC, Siscovick DS, Rimm EB. Interplay between different polyunsaturated fatty acids and risk of coronary heart disease in men. Circulation. 2005;111:157-64.

3. Nordiska Näringsrekommendationer 2004

4. Becker W, Pearson M. Riksmaten 1997-98. Befolkningens kostvanor och näringsintag. Metod- och resultatanalys. Livsmedelsverket, Uppsala 2002.

5. Enghardt Barbieri H, Pearson M, Becker W. Riksmaten – barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala; Livsmedelsverket:2006.

6. Simopoulos A. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed Pharmacother. 2002;56:365-79.

7. Mickleborough TD, Rundell KW. Dietary polyunsaturated fatty acids in asthma- and exercise-induced bronchoconstriction. Eur J Clin Nutr 2005;59:1335-46.

8. Svenska Näringsrekommendationer 2005

9. Astorg P, Arnault N, Czernichow S, Noisette N, Galan P, Hercberg S. Dietary intakes and food sources of n-6 and n-3 PUFA in French adult men and women. Lipids. 2004; 39: 527-35.

10. Sioen IA, Pynaert I, Matthys C, De Backer G, Van Camp J, De Henauw S. Dietary intakes and food sources of fatty acids for Belgian women, focused on n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids. Lipids. 2006; 41: 415-22.

11. Stanley JC, Elsom RL, Calder PC, Griffin BA, Harris WS, Jebb SA, Lovegrove JA, Moore CS, Riemersma RA, Sanders TA.UK Food Standards Agency Workshop Report: the effects of the dietary n-6:n-3 fatty acid ratio on cardiovascular health.Br J Nutr. 2007;98:1305-10.

Kadium

Var finns det kadmium?

Kadmium är ett grundämne som finns naturligt i alla jordar. Kadmium tillförs också till åkermarken framför allt genom luftföroreningar och genom användning av handelsgödsel som kan vara förorenat med kadmium. Andra källor är rötslam och stallgödsel. Kadmium finns i de flesta livsmedel, men oftast är halterna låga. Livsmedel som njure, lever, skaldjur och vissa svampar kan dock innehålla höga kadmiumhalter.

Hur mycket får vi i oss?

De allra flesta svenskar får i sig mindre kadmium via maten än den gräns europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa satt upp men vi kan inte utesluta att några hamnar över. Därför är det viktigt att minska mängden kadmium där vi kan.

Cigaretter innehåller mycket kadmium och rökare kan därför få i sig mycket därifrån. Personer med järnbrist kan få i sig mycket kadmium eftersom järnbrist kan öka upptaget av kadmium.

Gränsvärden

Det finns EU-gemensamma gränsvärden för högsta tillåtna kadmiumhalter i livsmedel som säljs. Gränsvärdena varierar för olika livsmedelsgrupper men ligger i regel mellan 0,05-0,3 milligram per kilo livsmedel.

För lever, njure, krabba (dock ej det vita krabbköttet), och vissa svampar är den högsta tillåtna kadmiumhalten 0,5-1,0 milligram per kilo. För kosttillskott är den högsta tillåtna kadmiumhalten 1,0-3,0 milligram per kilo. Gränsvärdet för kadmium i dricksvatten är 0,005 milligram per liter.

Gränsvärden för kadmium finns även för material som kommer i kontakt med livsmedel, tillsatser samt vissa aromämnen.

Är det farligt med kadmium?

Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid.

Rekommendationer kring Kadium

Hur kan man som enskild konsument hålla kadmiumintaget så lågt som möjligt?

  • Ät varierad kost.
  • Förvara inte livsmedel i keramikkärl av okänt ursprung.
  • Rök inte.
  • Bidra till att avfall som innehåller kadmium, till exempel nickel-kadmium-batterier (NiCd), sopsorteras på ett riktigt sätt.

Källa: Livsmedelsverket.

Dioxin in Swedish food

The National Food Agency has long been aware of the problem of dioxins in foodstuffs. As early as the beginning of the 1980s, dietary recommendations were introduced concerning fish with elevated levels of organochlorine environmental pollutants. Commercial and recreational fishermen and their families have been identified as possible risk groups with a high consumption of dioxin-contaminated fish. Among these, children and women in their childbearing years (including pregnant and nursing women) should limit their consumption of contaminated fish, such as Baltic Sea herring.

Dietary recommendations for groups at risk

Maximum limits for dioxins in food are one tool for measures against the sale of foodstuffs contaminated with high levels of dioxins. However, the limits do not prevent the groups at highest risk (girls and women of commercial- and recreational fishing families) from eating fish caught by their families. Following the dietary recommendations concerning contaminated fish will give these risk groups adequate protection from a high dioxin intake, at the same time as retaining the nutritional advantages of having fish in their diet. From a public health standpoint, the consumption of fish is generally beneficial. In Sweden the current recommended maximum consumption of Baltic Sea herring and salmon for children up to 18 years and women in childbearing age is 2-3 times per year. For other groups the recommended maximum consumption is once a week.

Decreased average dioxin intake

Emissions of dioxins from combustion processes and the chemical industry have been significant sources of contamination to Swedish foodstuff. Owing to decisive steps taken against emissions, today’s population is exposed to considerably lower levels of dioxins than in the beginning of the 1970s.

The National Food Agency’s investigations of dioxin intake from food suggest that the average intake has been more than halved over the past 15 years (Livsmedelsverket, 2012). The average dioxin level in breast milk, which is a measure of the dioxin concentration in a woman’s body during pregnancy, is less than one tenth of the levels measured in the 1970s in the Stockholm-Uppsala area (Norén and Meironyté, 2000; Lignell et al., 2012).

Low consumption of Baltic Sea herring

The average consumption of herring from the Baltic is at present low in Sweden. A National Food Agency dietary study from 2010 (“Riksmaten 2010”) showed that adults in Sweden consumed Baltic herring on average two times per year (Livsmedelsverket, 2011). The average consumption of wild-caught Baltic salmon was less than one portion per year.

In 2007 it was estimated that 6% of Swedish women in the age group 18-45 consumed herring at least 2 times per month (Livsmedelsverket, 2011). This is considered as a high consumption which increases the risk of women exceeding the tolerable intake of dioxins (Livsmedelsverket, 2011). The current recommended maximum consumption of Baltic Sea herring and salmon for young women in Sweden is 2-3 times per year.

A dietary study of children in 2003 showed that more than 60% did not consume Baltic Sea herring at all (Livsmedelsverket, 2011). This can be compared with the recommended intake for this group of 2-3 times per year. About 5% of the children consumed this type of fish once a month or more (Livsmedelsverket, 2011).

Average intake one fourth to one half of the tolerable intake
In the EU, a tolerable weekly dioxin intake of 14 picogram (pg) WHO-TEQ/kg bodyweight has been set by the Scientific Committee on Food (SCF, 2001). The tolerable intake represents the level considered safe over a lifetime and is calculated with the use of safety margins. Exceeding the tolerable intake limit for a brief period does result in increased risk to health, as long as the average intake is below the tolerable intake over an extended time period.

Dioxin intake calculations, based on food consumption data from Riksmaten 2010 conducted by the National Food Agency, indicate that the average dioxin intake among adults is about 25% of the tolerable intake. Among children, the average intake is about 25-50% of the tolerable intake (Livsmedelsverket, 2011). Only a small number of children showed an intake in slight excess of the tolerable intake.

Herring and salmon represent a small part of total dioxin intake

The average intake of dioxins in the adult Swedish population as a whole is at present 3.5 pg/kg bodyweight/week (Livsmedelsverket, 2011). This can be compared to a reported average dioxin intake in Spain of 14 pg/kg bodyweight/week (2006), about 5 pg/kg body weight/week in the Netherlands (2004) and Belgium (2008), and 9 pg/kg/week in Finland (1998-2000) (Livsmedelsverket, 2011). The Scientific Committee on Food reported an average intake in Europe of 8-21 pg/kg bodyweight/week (SCF, 2001).

Overall, among Swedish adults the consumption of fish contributes on average to approximately 50% of the total dioxin intake (Livsmedelsverket, 2012). Consumption of Baltic Sea herring gives a contribution of about 12% (Livsmedelsverket, 2011). Other dietary sources to dioxins are meat, milk and dairy products, eggs and vegetable fat.

References

Lignell S, Aune M, Glynn A, Cantillana T, Fridén U. Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother´s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from 2008/2010 and temporal trends 1996-2010. Report to the Swedish EPA. http://www.slv.se/upload/dokument/risker/kemiska/Sakrapport_trend9610_121015.pdf

Livsmedelsverket (2011). Redovisning av uppdrag rörande gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet. Rapport till Landbygdsdepartementet (in Swedish). http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/regeringsuppdrag_2011/rapport_
regeringsuppdrag_dioxinundantag_2011_02_28.pdf

Livsmedelsverket (2012) Market Basket 2010 – chemical analysis, exposure estimation and health-related assessment of nutrients and toxic compounds in Swedish food baskets. Report no. 7 – 2012. http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2012_livsmedelsverket_
7_market_basket_2010.pdf

Norén K and Meironyté D (2000) Certain organochlorine and organobromine contaminants in Swedish human milk in perspective of past 20-30 years. Chemosphere 40, 1111-1123.

SCF (Scientific Committee on Food) (2001) Opinion of the SCF on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food – update based on new scientific information available since the adoption of the SCF opinion of 22nd November 2000 (CS/CNTM/DIOXIN/20 REV 6 final)

Den ultimata guiden till C-Vitaminer

Följande livsmedel innehåller vitamin c

I fallande ordning och per 100 gram.Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) är 80 mg.

Tabellen är sammanställd med data från: Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.

# Produkt Mängd Enhet % av RDI
1 Nypon frön torkade 270 mg 337.5%
2 Chilipeppar färsk 240 mg 300%
3 Papaya torkad 219 mg 273.8%
4 Paprika gul 205 mg 256.3%
5 Paprika röd 200 mg 250%
6 Nyponsoppa pulver berik 190 mg 237.5%
7 Guava 184 mg 230%
8 Persilja blad 182 mg 227.5%
9 Paprika grön gul röd 159 mg 198.8%
10 Pepparrot 152 mg 190%
11 Svarta vinbär 150 mg 187.5%
12 Apelsinsaft konc berik 140 mg 175%
13 Apelsinjuice konc 138 mg 172.5%
14 Apelsinskal 136 mg 170%
15 Röda vinbär 134 mg 167.5%
16 Havtorn 131 mg 163.8%
17 Citronskal 129 mg 161.3%
18 Grönkål 120 mg 150%
19 Paprika grön 115 mg 143.8%
20 Frukostflingor fullkorn berik Special K 100 mg 125%
21 Paprika grön röd fryst 100 mg 125%
22 Svartvinbärssaft konc berik 98 mg 122.5%
23 Paprika förvälld 90 mg 112.5%
24 Brysselkål 85 mg 106.3%
25 Broccoli 83 mg 103.8%
26 Aloe Berry nectar Forever Living Products 83 mg 103.8%
27 Blomkål 79 mg 98.8%
28 Salsiccia italiensk korv stekt utan fett 75 mg 93.8%
29 Brysselkål fryst 74 mg 92.5%
30 Salsiccia italiensk korv 74 mg 92.5%
31 Dill 70 mg 87.5%
32 Vällingpulver majs berik 70 mg 87.5%
33 Müslibar fullkorn berikad typ Special K Bar Red fruit 67 mg 83.8%
34 Sockerärter 66 mg 82.5%
35 Havremust pulver berik 65 mg 81.3%
36 Hjortron 63 mg 78.8%
37 Kiwi 63 mg 78.8%
38 Papaya 62 mg 77.5%
39 Kålrabbi 62 mg 77.5%
40 Grönkålssallad 61 mg 76.3%
41 Jordgubbar 61 mg 76.3%
42 Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergine 61 mg 76.3%
43 Paprikasallad inlagd u lag 60 mg 75%
44 Saft osötad el m sötmedel u energi konc 60 mg 75%
45 Potatismos pulver berik 60 mg 75%
46 Rödkål 59 mg 73.8%
47 Vällingpulver osockrat fullkorn 38% berik 58 mg 72.5%
48 Aloe Vera naturell Forever Living Products 54 mg 67.5%
49 Broccoli fryst 54 mg 67.5%
50 Apelsin 53 mg 66.3%
51 Vällingpulver osockrat fullkorn 48% berik 53 mg 66.3%
52 Citron 53 mg 66.3%
53 Lantpaté 51 mg 63.8%
54 Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE 50 mg 62.5%
55 Apelsinjuice färskpressad 50 mg 62.5%
56 Paprika fylld m tomatsås 49 mg 61.3%
57 Blomkål fryst 49 mg 61.3%
58 Müslibar berikad typ Special K Chocolate 48 mg 60%
59 Vita vinbär 46 mg 57.5%
60 Physalis 46 mg 57.5%
61 Spenat 46 mg 57.5%
62 Vitkål 46 mg 57.5%
63 Citronjuice färskpressad 46 mg 57.5%
64 Apelsinsallad 44 mg 55%
65 Kastanjer 43 mg 53.8%
66 Skinkröra 43 mg 53.8%
67 Vattenkrasse 43 mg 53.8%
68 Kiwi konserv u lag 42 mg 52.5%
69 Tomatpasta konserv 42 mg 52.5%
70 Nätmelon 42 mg 52.5%
71 Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv 42 mg 52.5%
72 Jordgubbar skivade sockrade frysta 42 mg 52.5%
73 Rotpersilja 41 mg 51.3%
74 Gräslök 41 mg 51.3%
75 Gröna ärter 40 mg 50%
76 Jordgubbar hela sockrade frysta 40 mg 50%
77 Saftkräm pastöriserad berik 40 mg 50%
78 Grapefrukt 39 mg 48.8%
79 Vitkålssallad pizzasallad 39 mg 48.8%
80 Salladskål 39 mg 48.8%
81 Kumquat 38 mg 47.5%
82 Vällingpulver fullkorn berik 38 mg 47.5%
83 Grapefruktjuice färskpressad 38 mg 47.5%
84 Spenat färsk 37 mg 46.3%
85 Kålrot 36 mg 45%
86 Fläderbär 36 mg 45%
87 Broccoli kokt 35 mg 43.8%
88 Blomkål kokt 35 mg 43.8%
89 Kyckling lever stekt 35 mg 43.8%
90 Jordgubbar frysta 35 mg 43.8%
91 Apelsinjuice drickf pastöriserad 35 mg 43.8%
92 Tomatpuré konc konserv 35 mg 43.8%
93 Trädgårdskrasse 35 mg 43.8%
94 Mâchesallat 35 mg 43.8%
95 Vitkålssallad m lingonsylt 34 mg 42.5%
96 Småtomater röda typ körsbärstomat 34 mg 42.5%
97 Kyckling lever rå 34 mg 42.5%
98 Grönpepparpaté 34 mg 42.5%
99 Sparris grön el vit 33 mg 41.3%
100 Bondbönor färska kokta 33 mg 41.3%
101 Rädisa 33 mg 41.3%
102 Kaviar typ Kalles 33 mg 41.3%
103 Lättkaviar Kalles 33 mg 41.3%
104 Ren lever rå 33 mg 41.3%
105 Lamm lever rå 33 mg 41.3%
106 Kycklingkorv svensk fett 9% 32 mg 40%
107 Kalv lever rå 32 mg 40%
108 Småcitrus clementiner mandariner tangeriner satsumas 31 mg 38.8%
109 Småcitrusjuice färskpressad 31 mg 38.8%
110 Vitlök 31 mg 38.8%
111 Fruktsallad 31 mg 38.8%
112 Savojkål 31 mg 38.8%
113 Chorizo fett 9% Må gott 31 mg 38.8%
114 Fänkål 31 mg 38.8%
115 Mangold 30 mg 37.5%
116 Prinskorv fett 8% Må gott 30 mg 37.5%
117 Nöt lever stekt 30 mg 37.5%
118 Passionsfrukt 30 mg 37.5%
119 Nöt lever rå 29 mg 36.3%
120 Lime 29 mg 36.3%
121 Limejuice färskpressad 29 mg 36.3%
122 Tomatsalsa kall 29 mg 36.3%
123 Aronia 28 mg 35%
124 Mango 28 mg 35%
125 Vetediet berik 28 mg 35%
126 Grönsaksjuice konserv el pastöriserad drickf 28 mg 35%
127 Krusbär 28 mg 35%
128 Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst 28 mg 35%
129 Nyponsoppa ätf pastöriserad el på pulver berik 28 mg 35%
130 Grönkål fryst 28 mg 35%
131 Grönsaksblandning ärter majs paprika saltgurka fryst 27 mg 33.8%
132 King Edward rå 27 mg 33.8%
133 Hallon 27 mg 33.8%
134 Kastanjer rostade 26 mg 32.5%
135 Nöt lever panerad stekt 26 mg 32.5%
136 Citronjuice konc konserv 25 mg 31.3%
137 Honungsmelon 25 mg 31.3%
138 Mandelpotatis rå 25 mg 31.3%
139 Saft sötad m sorbitol konc 25 mg 31.3%
140 Hallon frysta 25 mg 31.3%
141 Svartvinbärskräm 25 mg 31.3%
142 Blåbärssoppa berik pastöriserad 25 mg 31.3%
143 Apelsinsaft drickf berik 25 mg 31.3%
144 Gris lever rå 25 mg 31.3%
145 Höstpotatis rå 24 mg 30%
146 Nyponsoppa ätf pulver osötad berik 24 mg 30%
147 Potatis rå 24 mg 30%
148 Gröna ärter frysta 23 mg 28.8%
149 Rotmos hemlagad 23 mg 28.8%
150 Blomkålsstuvning 23 mg 28.8%
151 Apelsinris 23 mg 28.8%
152 Solist rå 23 mg 28.8%
153 Kokt medwurst fett 7% Må gott 22 mg 27.5%
154 Grapefrukt konserv m lättsöt lag 22 mg 27.5%
155 Råkost u dressing 22 mg 27.5%
156 Apelsinsoppa 22 mg 27.5%
157 Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 21 mg 26.3%
158 Rödkålssallad m äpple 21 mg 26.3%
159 Lättkorv fett 7% Må gott 21 mg 26.3%
160 Vitkål kokt 21 mg 26.3%
161 Vaxbönor 21 mg 26.3%
162 Taco m köttfärsfyllning m.m. 21 mg 26.3%
163 Mandelpotatis kokt m salt 21 mg 26.3%
164 Färskpotatis rå 21 mg 26.3%
165 Björnbär 21 mg 26.3%
166 Fruktsoppa ätf blandad torkad frukt pastöriserad berik 20 mg 25%
167 Solist kokt m salt 20 mg 25%
168 Inova rå 20 mg 25%
169 Purjolök 20 mg 25%
170 Grönsaksblandning för wokning 20 mg 25%
171 Sojakorv 20 mg 25%
172 Mandarin konserv m lättsöt lag 20 mg 25%
173 Rättika 20 mg 25%
174 Svartvinbärssaft drickf berik 19 mg 23.8%
175 Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 19 mg 23.8%
176 King Edward kokt m salt 19 mg 23.8%
177 Vitkålsstuvning hemlagad 19 mg 23.8%
178 Färskpotatis kokt m salt 19 mg 23.8%
179 Swift rå 19 mg 23.8%
180 Swift kokt m salt 18 mg 22.5%
181 Mimosasallad 18 mg 22.5%
182 Hallon blåbär frysta 18 mg 22.5%
183 Asterix rå 18 mg 22.5%
184 Basilika färsk 18 mg 22.5%
185 Kalv bräss rå 18 mg 22.5%
186 Lamm bräss rå 18 mg 22.5%
187 Nypondryck berik 18 mg 22.5%
188 Coleslaw kall sås 18 mg 22.5%
189 Kokbanan 18 mg 22.5%
190 Palsternacka 17 mg 21.3%
191 Potatis kokt u salt 17 mg 21.3%
192 Rödkål m lök äpple kokt 17 mg 21.3%
193 Färskpotatis konserv 17 mg 21.3%
194 Höstpotatis kokt u salt 17 mg 21.3%
195 Kalv njure rå 17 mg 21.3%
196 Potatis kokt m salt 17 mg 21.3%
197 Potatischips 17 mg 21.3%
198 Potatissallad vinägrettsås 17 mg 21.3%
199 Linsgroddar 17 mg 21.3%
200 Ärter o grönsaksblandningar frysta el konserv 17 mg 21.3%
201 Höstpotatis kokt m salt 17 mg 21.3%
202 Gulasch nötkött 17 mg 21.3%
203 Gröna bönor 16 mg 20%
204 Ratatouille 16 mg 20%
205 Majrova 16 mg 20%
206 Hallon sockrade frysta 16 mg 20%
207 Chilisås tomat 15 mg 18.8%
208 Kycklingsallad u dressing 15 mg 18.8%
209 Ketchup tomatketchup 15 mg 18.8%
210 Svartvinbärsgelé 15 mg 18.8%
211 Rucolasallat 15 mg 18.8%
212 Gröt för barn fullkorn ätf berik 15 mg 18.8%
213 Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad 15 mg 18.8%
214 Apelsinnektar osötad drickf pastöriserad berik 15 mg 18.8%
215 Ananas 15 mg 18.8%
216 Grönsaksgryta ospec. 15 mg 18.8%
217 Kvitten 15 mg 18.8%
218 Lingondricka drickf berik 15 mg 18.8%
219 Grönsaker blandade fermenterade 15 mg 18.8%
220 Äppeldricka drickf berik 15 mg 18.8%
221 Tomater krossade konserv m lag 15 mg 18.8%
222 Sparris grön vit konserv u lag 15 mg 18.8%
223 Surkål konserv m lag 15 mg 18.8%
224 Tomater hela konserv m lag 15 mg 18.8%
225 Lamm njure rå 15 mg 18.8%
226 Grönsaksblandning ärter morötter bönor blomkål fryst 15 mg 18.8%
227 Sojabönsgroddar 15 mg 18.8%
228 Tomat 15 mg 18.8%
229 Inova kokt m salt 15 mg 18.8%
230 Löjrom saltad 14 mg 17.5%
231 Kycklingleversauté 14 mg 17.5%
232 Gröna bönor frysta 14 mg 17.5%
233 Rotsakssallad u dressing 14 mg 17.5%
234 Potatissallad gräddfil majonnäs 14 mg 17.5%
235 Grönsaksjuice fermenterad 14 mg 17.5%
236 Fänkål kokt 14 mg 17.5%
237 Chokladmousse 14 mg 17.5%
238 Torskrom sillrom m.fl. rå 14 mg 17.5%
239 Cumberlandsås 14 mg 17.5%
240 Kaktusfikon 14 mg 17.5%
241 Tomatsallad m vinägrett 13 mg 16.3%
242 Potatis råstekt 13 mg 16.3%
243 Asterix kokt m salt 13 mg 16.3%
244 Nöt lever gryta 13 mg 16.3%
245 Rabarber 13 mg 16.3%
246 Sorbet 13 mg 16.3%
247 Glass parfait m bär 13 mg 16.3%
248 Mungbönsgroddar 13 mg 16.3%
249 Soltorkade tomater i olja avrunna 12 mg 15%
250 Potatisstuvning 12 mg 15%
251 Äpple m skal 12 mg 15%
252 Saft osötad el m sötmedel u energi drickf berik 12 mg 15%
253 Vaxbönor frysta 12 mg 15%
254 Grönsaksblandning ärter morötter fryst 12 mg 15%
255 Lapskojs 12 mg 15%
256 Leverstuvning hemlagad 12 mg 15%
257 Potatismos lättmjölk 12 mg 15%
258 Sötkörsbär 12 mg 15%
259 Tomater gröna syltade 12 mg 15%
260 Potatismos 12 mg 15%
261 Spenat fryst 12 mg 15%
262 Chips smaksatta fett 34% 12 mg 15%
263 Välling för barn fullkorn berik 12 mg 15%
264 Kronärtskocka 11 mg 13.8%
265 Levergryta m grönsaker fryst 11 mg 13.8%
266 Pastasås m tomat Findus 11 mg 13.8%
267 Pastasås olika märken 11 mg 13.8%
268 Pitepalt 11 mg 13.8%
269 Gris njure rå 11 mg 13.8%
270 Gravlaxsås hovmästarsås 11 mg 13.8%
271 Potatis m skal bakad u salt i aluminiumfolie 11 mg 13.8%
272 Ananasjuice konserv drickf 11 mg 13.8%
273 Wokgrönsaker m kyckling nudlar 11 mg 13.8%
274 Blomkål gratinerad 11 mg 13.8%
275 Wrap vetetortilla m fetaost oliver sallad vitlöksdressing 11 mg 13.8%
276 Rotselleri 11 mg 13.8%
277 Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 11 mg 13.8%
278 Vindruvor 11 mg 13.8%
279 Grönsaksgratäng ospec. 11 mg 13.8%
280 Kroppkakor 11 mg 13.8%
281 Grönsallat m vinägrettsås 11 mg 13.8%
282 Kreolsk gryta 11 mg 13.8%
283 Grönsallat gurka tomat u dressing 11 mg 13.8%
284 Aprikos 10 mg 12.5%
285 Vattenmelon 10 mg 12.5%
286 Björnbär sockrade frysta 10 mg 12.5%
287 Tranbär 10 mg 12.5%
288 Plommon 10 mg 12.5%
289 Storkökspotatis kokt m salt 10 mg 12.5%
290 Gurka 10 mg 12.5%
291 Champinjoner skivade frysta 10 mg 12.5%
292 Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja 10 mg 12.5%
293 Vitkålssoppa vegetarisk 10 mg 12.5%
294 Gröna ärter konserv u lag 10 mg 12.5%
295 Gräddfilssås kryddgrönt 10 mg 12.5%
296 Pumpasallad m paprika inlagd sötad u lag 10 mg 12.5%
297 Grönsakssoppa redd 10 mg 12.5%
298 Gröna ärter kokta 10 mg 12.5%
299 Marmelad aprikos björnbär jordgubbar 10 mg 12.5%
300 Sparrisstuvning 10 mg 12.5%
301 Ärter morötter kokta 10 mg 12.5%
302 Grönsaksblandning inlagda el pickels sötad u lag 10 mg 12.5%
303 Leverbiff mald lever stekt hemlagad 10 mg 12.5%
304 Tomatsås het 10 mg 12.5%
305 Ananas konserv m juice 10 mg 12.5%
306 Lök gul fryst 10 mg 12.5%
307 Mango konserv m medelsöt lag 10 mg 12.5%
308 Gravlaxsås 10 mg 12.5%
309 Potatismos pulver berik tillagad 10 mg 12.5%
310 Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst 10 mg 12.5%
311 Får i kål 10 mg 12.5%
312 Bondomelett 9 mg 11.3%
313 Leverstuvning fryst 9 mg 11.3%
314 Jordgubbssylt 9 mg 11.3%
315 Välling för barn fullkorn osockrad berik 9 mg 11.3%
316 Pizzapålägg skinka tomat hårdost 9 mg 11.3%
317 Paj kyckling bacon 9 mg 11.3%
318 Potatis m skal bakad u salt 9 mg 11.3%
319 Nöt njure rå 9 mg 11.3%
320 Wokgrönsaker m nudlar 9 mg 11.3%
321 Röd mangold småbladig färsk 9 mg 11.3%
322 Cherimoya 9 mg 11.3%
323 Sjömansbiff 9 mg 11.3%
324 Huvudsallat 9 mg 11.3%
325 Purjolök kokt 9 mg 11.3%
326 Squash 9 mg 11.3%
327 Banan 9 mg 11.3%
328 Grönsaksbuljong ätfärdig 9 mg 11.3%
329 Lök röd 9 mg 11.3%
330 Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås 9 mg 11.3%
331 Gröna ärter konserv m lag 9 mg 11.3%
332 Pumpa 9 mg 11.3%
333 Brunkål 9 mg 11.3%
334 Majskolv kokt 9 mg 11.3%
335 Potatis kokt o stekt 9 mg 11.3%
336 Potatisgratäng mjölk 8 mg 10%
337 Potatisgratäng lättmjölk mager ost 8 mg 10%
338 Potatisgratäng vispgrädde 8 mg 10%
339 Chili con carne 8 mg 10%
340 Tomatjuice konserv drickf 8 mg 10%
341 Grönsaksbiff stekt 8 mg 10%
342 Citron- eller apelsinfromage 8 mg 10%
343 Alfalfagroddar 8 mg 10%
344 Vitkålssoppa m frikadeller 8 mg 10%
345 Skaldjurssallad m majonnäsdressing 8 mg 10%
346 Potatisbullar stekta 8 mg 10%
347 Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst 8 mg 10%
348 Potatisgratäng matlagningsgrädde 8 mg 10%
349 Äpple u skal 8 mg 10%
350 Sharon 8 mg 10%
351 Persika 8 mg 10%
352 Paradisäpplen 8 mg 10%
353 Lingon 8 mg 10%
354 Blåbär 8 mg 10%
355 Skaldjurssallad västkust m vinägrettsås 8 mg 10%
356 Lök gul 8 mg 10%
357 Vårrulle fryst värmd 8 mg 10%
358 Gurka färskinlagd 8 mg 10%
359 Kronärtskocka kokt 8 mg 10%
360 Måltidsdricka äpple lingon drickf berik 8 mg 10%
361 Rotsaksgryta rötter brynta 8 mg 10%
362 Korv mos ketchup senap bostongurka 7 mg 8.8%
363 Pajfyllning bär 7 mg 8.8%
364 Döner kebab 7 mg 8.8%
365 Vårrulle värmd restaurang 7 mg 8.8%
366 Nässlor förvällda 7 mg 8.8%
367 Stjälkselleri 7 mg 8.8%
368 Lamm hjärta rå 7 mg 8.8%
369 Räksallad majonnäs vispgrädde sparris ärter champinjoner 7 mg 8.8%
370 Morots- o ärtsoppa 7 mg 8.8%
371 Tonfisksallad u dressing 7 mg 8.8%
372 Lamm tunga rå 7 mg 8.8%
373 Friséesallat 7 mg 8.8%
374 Paella 7 mg 8.8%
375 Pytt i panna vegetarisk rotfrukt svamp 7 mg 8.8%
376 Njursauté 7 mg 8.8%
377 Majskolv fryst 7 mg 8.8%
378 Majskolv 7 mg 8.8%
379 Potatis- o purjolökssoppa 7 mg 8.8%
380 Grönsallat m gräddfilsås 7 mg 8.8%
381 Ananas konserv m medelsöt lag 7 mg 8.8%
382 Majsvälling 7 mg 8.8%
383 Janssons frestelse 7 mg 8.8%
384 Vitkålssoppa m fläskkorv hemlagad 7 mg 8.8%
385 Grönsakslåda 7 mg 8.8%
386 Banan torkad 7 mg 8.8%
387 Isglass Saftis 7 mg 8.8%
388 Palsternacka kokt 7 mg 8.8%
389 Sillsallad 7 mg 8.8%
390 Päron torkade 7 mg 8.8%
391 Ärter morötter stuvade 6 mg 7.5%
392 Potatismos hemlagat 6 mg 7.5%
393 Chips light fett 25% 6 mg 7.5%
394 Granatäpple 6 mg 7.5%
395 Gröna bönor stuvade 6 mg 7.5%
396 Kycklingsallad ananas paprika vitlöksdressing 6 mg 7.5%
397 Gräddfils- o crème fraichesås 6 mg 7.5%
398 Filmjölks- o gräddfilsås fett 9% 6 mg 7.5%
399 Paté älgfärs kycklinglever 6 mg 7.5%
400 Gryta hjärta grönsaker 6 mg 7.5%
401 Broccolilåda rökt skinka hårdost 6 mg 7.5%
402 Jordärtskocka 6 mg 7.5%
403 Skinklåda 6 mg 7.5%
404 Sushi tonfisk 6 mg 7.5%
405 Nasi Goreng griskött restaurang 6 mg 7.5%
406 Lamm gryta m lök tomat 6 mg 7.5%
407 Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad 6 mg 7.5%
408 Dillsås 6 mg 7.5%
409 Kålpudding 6 mg 7.5%
410 Sweet&sour sås Uncle Ben 6 mg 7.5%
411 Potatisgratäng mjölk kaffegrädde ost hemlagad 6 mg 7.5%
412 Potatispalt 6 mg 7.5%
413 Laxpudding 6 mg 7.5%
414 Limejuice konc konserv 6 mg 7.5%
415 Välling för vuxna fullkorn osockrad berik 6 mg 7.5%
416 Spenat fräst 6 mg 7.5%
417 Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås 6 mg 7.5%
418 Bakad potatis m skagenröra sallad 6 mg 7.5%
419 Romansallat 6 mg 7.5%
420 Varmkorv fett 7% Må gott 6 mg 7.5%
421 Sillpudding 6 mg 7.5%
422 Tomatsås italiensk 6 mg 7.5%
423 Crêpefyllning spenat fetaost skinka keso 6 mg 7.5%
424 Isbergssallat 5 mg 6.3%
425 Champinjoner 5 mg 6.3%
426 Grekisksallad 5 mg 6.3%
427 Pytt-i-panna vegetarisk 5 mg 6.3%
428 Pepparrotskött nötkött lök morötter sås 5 mg 6.3%
429 Potatiskroketter frysta värmda 5 mg 6.3%
430 Wienerschnitzel gris 5 mg 6.3%
431 Majskorn frysta 5 mg 6.3%
432 Körsbärssylt 5 mg 6.3%
433 Persikor torkade 5 mg 6.3%
434 Köttfärssås nötfärs 5 mg 6.3%
435 Björnbär frysta 5 mg 6.3%
436 Rotselleri kokt 5 mg 6.3%
437 Köttfärssås blandfärs 5 mg 6.3%
438 Blåbär frysta 5 mg 6.3%
439 Potatis tärnad fryst 5 mg 6.3%
440 Sushi lax 5 mg 6.3%
441 Sushi hälleflundra 5 mg 6.3%
442 Päron 5 mg 6.3%
443 Persikonektar drickf pastöriserad 5 mg 6.3%
444 Skagenröra 5 mg 6.3%
445 Köttfärssås till moussaka 5 mg 6.3%
446 Köttfärssås fläskfärs 5 mg 6.3%
447 Kåldolmar stekta 5 mg 6.3%
448 Köttfärssås älgfärs 5 mg 6.3%
449 Morot 5 mg 6.3%
450 Rhode Island sås 5 mg 6.3%
451 Skaldjurssallad västkust u dressing 5 mg 6.3%
452 Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt 5 mg 6.3%
453 Grekisk sallad 5 mg 6.3%
454 Plommon konserv m medelsöt lag 5 mg 6.3%
455 Gröna bönor konserv u lag 5 mg 6.3%
456 Nektarin 5 mg 6.3%
457 Apelsinmarmelad 5 mg 6.3%
458 Majskorn konserv u lag 5 mg 6.3%
459 Äppelkompott 5 mg 6.3%
460 Cheesecake fryst 5 mg 6.3%
461 Vaxbönor konserv u lag 5 mg 6.3%
462 Tzatziki 5 mg 6.3%
463 Äppelkaka m ströbröd 5 mg 6.3%
464 Tunnbrödrulle korv tunnbröd potatismos räk- gurksallad 5 mg 6.3%
465 Kålrotslåda 5 mg 6.3%
466 Syltlök inlagd 5 mg 6.3%
467 Välling för vuxna fullkorn berik 5 mg 6.3%
468 Aprikoser konserv m juice 5 mg 6.3%
469 Grönsaksblandning ärter morötter konserv m lag 5 mg 6.3%
470 Potatiskroketter frysta 5 mg 6.3%
471 Dippmix pulver olika smaker 5 mg 6.3%
472 Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade 5 mg 6.3%
473 Kräm bär o el frukt ospec. 5 mg 6.3%
474 Apelsinmarmelad lättsockrad 5 mg 6.3%
475 Kycklingsallad m dressing 5 mg 6.3%
476 Rabarberpaj 4 mg 5%
477 Rabarberkräm 4 mg 5%
478 Äppelpaj m botten o lock 4 mg 5%
479 Sushi olika sorter 4 mg 5%
480 Äppelkräm 4 mg 5%
481 Remouladsås 4 mg 5%
482 Bröstmjölk humanmjölk fett 4,6% 4 mg 5%
483 Äggsås m persilja 4 mg 5%
484 Pesto 4 mg 5%
485 Korvkaka 4 mg 5%
486 Dressing majonnäs lätt fett ca 15% 4 mg 5%
487 Kebab special m pommes frites 4 mg 5%
488 Ugnsstekt äpple 4 mg 5%
489 Ambrosiakaka sockerkaka m glasyr 4 mg 5%
490 Äppelsmulpaj 4 mg 5%
491 Rödbetssallad gräddfil 4 mg 5%
492 Paj skinka broccoli 4 mg 5%
493 Fransk äppelkaka 4 mg 5%
494 Paj lax spenat 4 mg 5%
495 Lök kokt 4 mg 5%
496 Kinesisk rätt friterat fläskkött m grönsaker 4 mg 5%
497 Lök stekt 4 mg 5%
498 Köttfärssoppa 4 mg 5%
499 Grönkålssoppa 4 mg 5%
500 Paj köttfärs 4 mg 5%
501 Spenatstuvning 4 mg 5%
502 Vita bönor i tomatsås 4 mg 5%
503 Endivesallat 4 mg 5%
504 Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad 4 mg 5%
505 Surkörsbär 4 mg 5%
506 Pizza Marinara skaldjur restaurang 4 mg 5%
507 Köttsoppa nötkött 4 mg 5%
508 Äpplen torkade 4 mg 5%
509 Minestronesoppa 4 mg 5%
510 Frukt torkad 4 mg 5%
511 Spenatsoppa hemlagad 4 mg 5%
512 Smörgåstårta landgång 4 mg 5%
513 Pommes frites friterad potatis fett ca 17% gatukök 4 mg 5%
514 Pommes frites friterad potatis fett ca 7% fryst värmd i ugn 4 mg 5%
515 Frukt bär konserv osötad el m sötmedel u energi 4 mg 5%
516 Svartrot 4 mg 5%
517 Katrinplommondryck konserv drickf 4 mg 5%
518 Grönsakssufflé 4 mg 5%
519 Sillbullar 4 mg 5%
520 Gröna bönor konserv m lag 4 mg 5%
521 Morotsjuice 4 mg 5%
522 Pommes frites friterad potatis fett ca 11% fryst 4 mg 5%
523 Valnötter 3 mg 3.8%
524 Solrosfrön torkade 3 mg 3.8%
525 Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv 3 mg 3.8%
526 Glasspinne hallon o mjölk fett 5,5% typ SIA 3 mg 3.8%
527 Aprikoser konserv m medelsöt lag 3 mg 3.8%
528 Rabarbersoppa 3 mg 3.8%
529 Blåbär torkade 3 mg 3.8%
530 Persikor konserv m medelsöt lag 3 mg 3.8%
531 Tunnbrödsrulle m pastrami potatis sallad majonnäs 3 mg 3.8%
532 Champinjoner stekta 3 mg 3.8%
533 Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang 3 mg 3.8%
534 Moussaka 3 mg 3.8%
535 Champinjoner stekta u fett 3 mg 3.8%
536 Friterad banan 3 mg 3.8%
537 Bearnaisesås 3 mg 3.8%
538 Kebabpizza hemlagad 3 mg 3.8%
539 Kondenserad mjölk konserv konc sockrad fett ca 9% 3 mg 3.8%
540 Druvjuice konserv drickf 3 mg 3.8%
541 Saft sötad m sorbitol drickf 3 mg 3.8%
542 Grönsaksmajonnäs 3 mg 3.8%
543 Äppelpaj 3 mg 3.8%
544 Pirog m köttfärsfyllning 3 mg 3.8%
545 Katrinplommon 32,5 % vatten 3 mg 3.8%
546 Rödbeta 3 mg 3.8%
547 Äppelsoppa 3 mg 3.8%
548 Nässelstuvning 3 mg 3.8%
549 Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd 3 mg 3.8%
550 Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd 3 mg 3.8%
551 Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd 3 mg 3.8%
552 Ärtpurésoppa gröna ärtor 3 mg 3.8%
553 Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang 3 mg 3.8%
554 Pizza vegetarisk 3 mg 3.8%
555 Kantareller konserv u lag 3 mg 3.8%
556 Avokado 3 mg 3.8%
557 Kyckling mage rå 3 mg 3.8%
558 Kalvläggsgryta typ Osso buco 3 mg 3.8%
559 Gris hjärta rå 3 mg 3.8%
560 Nöt oxtunga rimmad rå 3 mg 3.8%
561 Kikärtsbiffar falafel friterade 3 mg 3.8%
562 Aubergine 3 mg 3.8%
563 Potatiskroketter frysta uppvärmda 3 mg 3.8%
564 Vita bönor i tomatsås konserv 3 mg 3.8%
565 Borsjtj rödbetssoppa 3 mg 3.8%
566 Rotfruktsbiff stekt 3 mg 3.8%
567 Fisksoppa 3 mg 3.8%
568 Morötter konserv m lag 3 mg 3.8%
569 Fiskfärs kokt 3 mg 3.8%
570 Fiskgratäng m dillsås 3 mg 3.8%
571 Morötter konserv u lag 3 mg 3.8%
572 Russin 3 mg 3.8%
573 Jordärtskocka kokt 3 mg 3.8%
574 Morotssoppa 3 mg 3.8%
575 Anka m skinn rå 3 mg 3.8%
576 Kikärter torkade 3 mg 3.8%
577 Rödbeta inlagd u lag 3 mg 3.8%
578 Falukorv ugnsstekt 3 mg 3.8%
579 Lasagne portionsbit typ Billys 3 mg 3.8%
580 Korvgryta chorizo rotfrukter 3 mg 3.8%
581 Kokosnöt 3 mg 3.8%
582 Morötter kokta 2 mg 2.5%
583 Morötter stuvade 2 mg 2.5%
584 Fruktyoghurt fett 2% 2 mg 2.5%
585 Hollandaisesås 2 mg 2.5%
586 Kycklingsoppa klar 2 mg 2.5%
587 Pastasallad kött korv m vinägrettsås 2 mg 2.5%
588 Grönsakssoppa klar pulver tillagad 2 mg 2.5%
589 Korv stroganoff mager 2 mg 2.5%
590 Järpar blandfärs stekta 2 mg 2.5%
591 Honung 2 mg 2.5%
592 Svamp konserv u lag 2 mg 2.5%
593 Tomatsoppa pulver tillagad m vatten 2 mg 2.5%
594 Pannkaka tunn fylld ospec. 2 mg 2.5%
595 Kräftströmming 2 mg 2.5%
596 Fjällyoghurt fett 3,6 % , olika smaksättningar 2 mg 2.5%
597 Pekannötter 2 mg 2.5%
598 Fiskgratäng m räkor 2 mg 2.5%
599 Laxmousse 2 mg 2.5%
600 Fikon 2 mg 2.5%
601 Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan 2 mg 2.5%
602 Fiskpaté m räkor 2 mg 2.5%
603 Saft röd konc 2 mg 2.5%
604 Sylt mos marmelad lättsockrade ospec 2 mg 2.5%
605 Biff à la Lindström stekt hemlagad 2 mg 2.5%
606 Lasagne vegetarisk spenat chèvre 2 mg 2.5%
607 Champinjoner konserv m lag 2 mg 2.5%
608 Fisksoppa, mager fisk 2 mg 2.5%
609 Saft lättsockrad konc 2 mg 2.5%
610 Köttfärssås o spaghetti 2 mg 2.5%
611 Pizza m skinka champinjoner lök sardeller 2 mg 2.5%
612 Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele 2 mg 2.5%
613 Sojabiff stekt 2 mg 2.5%
614 Vetemjöl 2 mg 2.5%
615 Pizza Margherita ost tomatsås 2 mg 2.5%
616 Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele 2 mg 2.5%
617 Oxrulad nöt stekt 2 mg 2.5%
618 Linssoppa 2 mg 2.5%
619 Fruktyoghurt lätt fett 0,5% 2 mg 2.5%
620 Röda körsbär surkörsbär konserv m medelsöt lag 2 mg 2.5%
621 Potatis råstuvad hemlagad 2 mg 2.5%
622 Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u salt 2 mg 2.5%
623 Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör 2 mg 2.5%
624 Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter 2 mg 2.5%
625 Jordnötssås 2 mg 2.5%
626 Aprikoser torkade 2 mg 2.5%
627 Fruktyoghurt fett 2,5% 2 mg 2.5%
628 Hjärta kalv nöt 2 mg 2.5%
629 Kokosvatten 2 mg 2.5%
630 Kalops 2 mg 2.5%
631 Fruktcocktail konserv m medelsöt lag 2 mg 2.5%
632 Pirog köttpirog fryst värmd 2 mg 2.5%
633 Kokosmjölk 2 mg 2.5%
634 Aubergine kokt 2 mg 2.5%
635 Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm 2 mg 2.5%
636 Aubergine stekt 2 mg 2.5%
637 Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna 2 mg 2.5%
638 Champinjoner konserv u lag 2 mg 2.5%
639 Ost- o skinkpaj fryst värmd 2 mg 2.5%
640 Falafel kikärtskroketter frysta 1 mg 1.3%
641 Croissant fransk giffel 1 mg 1.3%
642 Löksås med grädde 1 mg 1.3%
643 Hamburgare m bröd ost dubbel från gatukök restaurang 1 mg 1.3%
644 Sojadryck berikad 1 mg 1.3%
645 Grönsakssoppa klar 1 mg 1.3%
646 Löksås 1 mg 1.3%
647 Kalops älg 1 mg 1.3%
648 Hamburgare m bröd ost från gatukök restaurang 1 mg 1.3%
649 Sojabönsgroddar konserv u lag 1 mg 1.3%
650 Sparrissoppa redd konserv tillagad 1 mg 1.3%
651 Jordärtskockssoppa 1 mg 1.3%
652 Minimjölk fett < 0,1% berik D vitamin 1 mg 1.3%
653 Morotssoppa snabb 1 mg 1.3%
654 Potatisgratäng grädde ost fryst värmd 1 mg 1.3%
655 Bambuskott konserv u lag 1 mg 1.3%
656 Hamburgare m bröd 90 g från gatukök restaurang 1 mg 1.3%
657 Korv bröd ketchup senap 1 mg 1.3%
658 Currysås Lätt Crème Fraiche 1 mg 1.3%
659 Grönsakssoppa m pasta m pulver tillagad 1 mg 1.3%
660 Pytt i panna fryst 1 mg 1.3%
661 Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll 1 mg 1.3%
662 Pytt i panna gjutjärnsstekpanna hemlagad 1 mg 1.3%
663 Vinägrett dressing fett 45% 1 mg 1.3%
664 Champinjonsås 1 mg 1.3%
665 Nässelsoppa 1 mg 1.3%
666 Fruktyoghurt lättsockrad laktosreducerad fett 0,1% 1 mg 1.3%
667 Fruktyoghurt lättsockrad fett 0,2% 1 mg 1.3%
668 Champinjonstuvning 1 mg 1.3%
669 Blåbär sockrade frysta 1 mg 1.3%
670 Lingonsylt 1 mg 1.3%
671 Makaronipudding 1 mg 1.3%
672 Sött vetebröd bakpulver 1 mg 1.3%
673 Saffransbröd 1 mg 1.3%
674 Mördeg gräddad 1 mg 1.3%
675 Paranötter 1 mg 1.3%
676 Linfrön torkade 1 mg 1.3%
677 Makaronipudding vegetarisk 1 mg 1.3%
678 Hasselnötter 1 mg 1.3%
679 Mjölk fett 3% 1 mg 1.3%
680 Smördeg gräddad 1 mg 1.3%
681 Paj ost skinka 1 mg 1.3%
682 Sockerkaka fin mager 1 mg 1.3%
683 Sockerkaka saftig 1 mg 1.3%
684 Mjuk fruktkaka 1 mg 1.3%
685 Sockerkaka fin 1 mg 1.3%
686 Chokladtårta sachertårta 1 mg 1.3%
687 Pajfyllning förrätt 1 mg 1.3%
688 Semla 1 mg 1.3%
689 Ost- o skinkpaj m mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad 1 mg 1.3%
690 Gammaldags mjölk fett 4,2 % 1 mg 1.3%
691 Mungbönor torkade kokta u salt 1 mg 1.3%
692 Torskfilé panerad stekt hemlagad 1 mg 1.3%
693 Räkstuvning 1 mg 1.3%
694 Räksoppa 1 mg 1.3%
695 Fisk friterad 1 mg 1.3%
696 Ättikströmming 1 mg 1.3%
697 Sushi rulle crabfish gurka 1 mg 1.3%
698 Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad 1 mg 1.3%
699 Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad 1 mg 1.3%
700 Biff m bambuskott restaurang 1 mg 1.3%
701 Parisersmörgås 1 mg 1.3%
702 Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad 1 mg 1.3%
703 Ärtsoppa vegetarisk 1 mg 1.3%
704 Gröna el gula ärter torkade 1 mg 1.3%
705 Biff Stroganoff nötkött 1 mg 1.3%
706 Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås 1 mg 1.3%
707 Chop Suey fläskfilé gris restaurang 1 mg 1.3%
708 Skinksås 1 mg 1.3%
709 Renskavsgryta 1 mg 1.3%
710 Glasstrut fett ca 15% 1 mg 1.3%
711 Glasstrut fett ca 10% 1 mg 1.3%
712 Äppeljuice konserv drickf 1 mg 1.3%
713 Majonnäs fett 90% 1 mg 1.3%
714 Mellanmjölk fett 1,5% berik m D-vitamin 1 mg 1.3%
715 Lättmjölk fett 0,5% berik m D-vitamin 1 mg 1.3%
716 Päronnektar drickf pastöriserad 1 mg 1.3%
717 Saft röd drickf 1 mg 1.3%
718 Fruktyoghurt lätt fett < 0,05% 1 mg 1.3%
719 Havredryck jordgubb/skogsbär berikad Oatly 1 mg 1.3%
720 Saft lättsockrad drickf 1 mg 1.3%
721 Vitt bröd grov baguette fullkorn surdeg fibrer 4,4% bakad i butik 1 mg 1.3%
722 Scones vitt bröd vete 1 mg 1.3%
723 Fikon konserv m medelsöt lag 1 mg 1.3%
724 Sweet chilisås 1 mg 1.3%
725 Riskakor fullkorn smaksatta fett 18% 1 mg 1.3%
726 Chapati vitt bröd vete ojäst fibrer 3% 1 mg 1.3%
727 Currysås 1 mg 1.3%
728 Vetemjöl berik 1 mg 1.3%
729 Päron konserv m medelsöt lag 1 mg 1.3%
730 Päron konserv m lättsöt lag 1 mg 1.3%
731 Äppelmos lättsockrat 1 mg 1.3%
732 Äppelmos 1 mg 1.3%
733 Blåbärssoppa 1 mg 1.3%
734 Vol-au-vent m räkstuvning 1 mg 1.3%
735 Pizza m räkor musslor 1 mg 1.3%
736 Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad 1 mg 1.3%
737 Smörgås typ sandwich räkor ägg sallad majonnäs 1 mg 1.3%
738 Kaffegrädde fett 12% 1 mg 1.3%
739 Mellangrädde fett 27% 1 mg 1.3%
740 Matlagningsgrädde fett 15% 1 mg 1.3%
741 Lättmjölk fett 0,5% berik A- och D-vitamin 1 mg 1.3%
742 Katrinplommonkaka 1 mg 1.3%
743 Mellanmjölk fett 1,5% berik A- och D-vitamin 1 mg 1.3%
744 Minimjölk fett < 0,1% berik A och D vitamin 1 mg 1.3%
745 Mjölkdryck jordgubb fett 1,5% berik 1 mg 1.3%
746 Pajskal gräddat 1 mg 1.3%
747 Pirog u fyllning gräddad 1 mg 1.3%
748 Cheesecake m botten av digestivekex 1 mg 1.3%
749 Smulpajdeg gräddad 1 mg 1.3%
750 Friterad äppelpaj 1 mg 1.3%
751 Orientalisk sås Uncle Ben 1 mg 1.3%